Skip to main content

Självledarskap

Hur hänger självledarskap och emotionell intelligens ihop egentligen?

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Emotionell intelligens är en uppsättning färdigheter som inkluderar förmågan att förstå och hantera sina egna beteenden, tankar och känslor, såväl som en förmåga att interagera smidigt och inkännande med andra. För en självledare är självkännedom om de egna känslorna, tankarna och beteendemönstren, såväl som en effektivitet i hanteringen av desamma, grunden. Det vi adderar därtill när det handlar om att vara emotionellt intelligent är förmågan att också interagera väl med andra. Det här innebär att självledarskap inte är möjligt utan emotionell intelligens.

Och om vi sätter det här i ett arbetssammanhang, är just det som alltsom oftast är i vägen för vår förmåga att samarbeta väl med andra våra egna tankar, känslor, attityder och fördomar. Ändå påverkar alla dessa inlärda beteenden och erfarenheter inte bara våra beslut, utan även tillitsnivån kollegor emellan, såväl som vårt sätt att samarbeta och bemöta andra i olika (arbets)situationer.

Studier genomförda av Daniel Goleman (författare till boken ”Emotional Intelligence” och många fler i ämnet) visar att i organisationer där den emotionella intelligensen är lägre där skapas arbetsmiljöer med en högre grad av oro, rädsla och ängslighet. Det här talar även för att emotionell intelligens har en påverkan på trivsel, välmående och resultat.

Med detta sagt är självledarskap inte bara emotionellt intelligent, det är också en fördelaktig uppsättning färdigheter, egenskaper och förmågor som trefaldigt påverkar den egna personen, sammanhållningen och organisationen som helhet.

När självledare ges möjligheten att utvecklas inom en verksamhet ökar också den kollektiva självkännedomen. Och till följd därav skapas en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Hur hänger självledarskap och emotionell intelligens ihop egentligen?

WRITTEN BYTherése M. Sandberg