Skip to main content

Självledarskap

Självledarskap kräver handlingsutrymme för att kunna uttryckas!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Att utveckla ett gott självledarskap kräver handlingsutrymme. Och i de verksamheter där självledare får det utrymme som behövs, där är också organisationskulturen anpassad. Men vad är det som behöver anpassas i verksamheten?

Låt oss titta lite närmare på vad som hindrar och stödjer självledare i en organisation för att svara på det.

Om vi är överdrivet styrda från externt håll, t.ex av närmaste chef, då saknar vi inte bara inflytande över vad som görs, utan också över hur det görs och varför det görs. Vårt engagemang och vår motivation är då starkt påverkade av olika yttre incitament. Dessa yttre incitament kan handla om en attraktiv lön, olika bonussystem eller andra förmåner som kan upplevas som attraktiva.

När graden av självstyre (autonomi) ökar, då har vi ett större handlingsutrymme och därmed också mer inflytande över hur vi utför arbetet. Men detta är inte tillräckligt för ett välfungerande självledarskap. Här är vi fortsatt beroende av yttre incitament. Och yttre incitament är inte fundamentet i självledarskap.

För att det ska anses vara tillräckligt med utrymme för att utveckla och uttrycka självledarskap i en verksamhet, då krävs också inflytande över vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Och det som styr oss är då inte bara yttre incitament, utan även de inre. Det handlar om motivation, passion, engagemang och glädje i arbetet. Och det är hit vi vill sträva. Men detta kräver att organisationskulturen understödjer självledarskap.

Verksamhetsutmaningen handlar i många fall om huruvida ledare och medarbetare är redo för människor som tänker och agerar självständigt. Och eftersom beteenden, attityder, normer och reaktionsmönster utgörs av organisationskulturen behöver vi arbeta med desamma för att förbereda verksamhetens medarbetare för ett självledarskap. Att gå från att vara en verksamhet med en mer hierarkisk struktur till att skapa utrymme för självledare, det är ett organisationskulturellt arbete. Och i de verksamheter där arbetet är strikt övervakat, ostrukturerat, eller där beslut leder till att medarbetare har svårt att avsluta sina uppgifter, där får självledarskapsbeteenden svårt att få fäste, utvecklas och uttryckas.

När människor får ökat handlingsutrymme över vad som görs, hur det görs och i förekommande fall när det görs, då ökar också motivation, engagemang, produktivitet och effektivitet. Och sammantaget är dessa aspekter de mest värdefulla för goda resultat, trivsel, välmående och lönsamhet.

För att säkerställa att organisationskulturen understödjer självledarskap är det inte bara utbildning och utveckling av medarbetare som behövs, utan också om att se över organisationskulturen och i förekommande fall anpassa den för det.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Självledarskap kräver handlingsutrymme för att kunna uttryckas!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg