Skip to main content

Om Organisationskultur

OM ORGANISATIONSKULTUR

I en sund organisationskultur delar medarbetare – i grupper, på avdelningar och divisioner, i hela organisationen – ett system med gemensamma övertygelser om vad som är sant, gemensamma värderingar om vad som är viktigt och delade normer om vad som är rätt. Det handlar om de värderingar, attityder, beteenden och reaktionsmönster som levandegörs på arbetsplatsen.

Inom ramen för organisationskulturen finner vi även stämningen på arbetsplatsen. Hur stämningen tar sig uttryck är ofta beroende av hur väl kärnvärderingar kommuniceras och efterlevs. En sund organisationskultur uppvisar ofta en god gemenskap, högt i tak, stark tillit, hög kreativitet och innovationssförmåga, en effektiv och lösningsorienterad hantering av utmaningar och konflikt, hög närvaro, låga sjukfrånvarotal och goda samarbeten oavsett nivå eller enhet.

Det brukar sägas att organisationskulturen ”sitter i väggarna”. Denna metafor används främst i syfte att beskriva kulturens trögrörlighet i termer av att den är svårföränderlig, då det primärt handlar om att förändra attityder och beteenden. Att vi människor relativt lätt tar till oss den kultur som råder på en arbetsplats är beroende av det faktum att det finns en inbyggd önskan om och ett behov av att passa in i gruppen. Men det handlar även om vår kreativa förmåga att samskapa. Utan denna förmåga skulle vi människor inte kunna forma gemenskaper där vi delar uppgifter i syfte att nå ett specifikt mål. Det handlar därmed inte bara om ”överlevnad”, eller om att inte bli avvisad av gruppen, det handlar om att gemensamt forma och skapa något som vi tillsammans kan vara stolta över.

”En sund organisationskultur vilar på delade värderingar.”

Även om det är lätt att förstå att en sund organisationskultur är en starkt påverkande faktor för framgång i en verksamhet, är det inte lika lätt att upptäcka eller förstå dess ”ansikte”. Ej heller dess konsekvenser om så dysfunktionell. Övergången från väl fungerande till osund går långsamt och ju större verksamhet desto högre grad av komplexitet och trögrörlighet.

Det är lättare att upptäcka om er verksamhet närmar sig dessa svårigheter genom att vara i samklang med stämningen på din arbetsplats. Och att vara samstämd med verksamhetsenergin skapar förutsättningar för framgång genom tillfredsställda och engagerade medarbetare. En osund organisationskultur har en förmåga att växa, att sprida sig och ta sig uttryck i grupper, över avdelningsgränser och på olika nivåer.

När en stor andel av medarbetarna tydligt uppvisar att de misstrivs är det ett tecken på ett allvarligt läge. Konsekvenserna blir alltmer svårlösta med resultatförluster till följd och ansvaret för lösningen faller tillbaka på ledningsgruppen. Det handlar om att beakta organisationsrelaterade utmaningar som organisationskulturella för att undvika långdragna missgynnande resultat.

EN UTVECKLINGSPLAN FÖR ORGANISATIONSKULTURELL FRAMGÅNG

För att bistå er med er utveckling till en värderingsdriven organisation där era och medarbetarnas värderingar sammanfaller och efterlevs arbetar vi med Barrett Model och Barrett Analytics utvecklade av Barrett Values Centre[1]. Framgången med denna metodik är att den leder till en värderingsdriven organisation som frigör mänsklig potential, skapar engagemang, leder till goda prestationer och hållbara resultat.

Vi på EPM leder, utvecklar och coachar ledare och team i utveckling och förändring mot uppfyllande av strategi, mål och vision genom ett värderingsdrivet och medvetet ledarskap. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just er utvecklingsresa!

Vi på EPM utvecklar människor och organisationskulturer!

 

[1] Vi är Barrett Model-certifierade

Har du frågor, eller vill du komma i kontakt med oss? Fyll i kontaktformuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!

En sund organisationskultur vilar på delade värderingar

KONTAKTA OSS ENKELT HÄR