Skip to main content
LEDARSKAP

En Ledares Utmaningar

Företag och organisationer behöver stärka sin anpassningsförmåga så att hela verksamheten klarar av att ställa om i tider med hög förändringstakt.

LEDARSKAP 

En Ledares Utmaningar

– av Therése M. Sandberg

Tiderna förändras och så även affärsklimatet. Företag och organisationer behöver stärka sin anpassningsförmåga så att hela verksamheten klarar av att ställa om i tider med hög förändringstakt.

Och vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi går från att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Därför är ett agilt förhållningssätt med effektiv rörlighet och snabbhet avgörande för både genomförbarhet och hållbara resultat. Men det handlar också om ett stort mått tillit från ledningens sida att våga tro på medarbetarnas kunskap och kompetens – att de kan sköta sina arbetsuppgifter utan att bli detaljstyrda.

Men, vad innebär då det här för dig som ledare? Det handlar i stora drag om att ta ett steg tillbaka och säkerställa att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Och det handlar om att skapa engagemang, inspirera, finnas där, coacha, kommunicera, skapa mening och serva där det behövs. En ledares roll är i förändring och det är nu som din egen utveckling ligger till gagn för verksamhetens långsiktiga framgång.

I de företag som är värderings- och syftesdrivna och som vilar på principen om att leverera värde till samtliga partners och intressenter, där frodas också resultaten. De är de mest lönsamma. År efter år. Det är också dessa företags ledare som agerar på ett medvetet och hänsynstagande sätt gentemot samtliga intressenter, som är i tjänst för företagets syfte, dess medarbetare, kunder, investerare, leverantörer och för det samhälle de verkar i. Dess ledare förstår att kraften härstammar från individernas engagemang och kreativitet, varför de erbjuder en engagerande miljö för de anställda.

Dessa företag är också mer motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, eftersom dess starka samarbetsfokus drar till sig fördelar i mer utmanande situationer och konjunkturer. Det är också i dessa företag som ledarna medvetet arbetar i samklang med organisationskulturen. För de har insett, att det mest effektiva sättet är att utveckla medvetna och värderingsdrivna ledare.

Kulturen som bärare av affärsstrategin
Jag har under mina år som konsult funnit att organisationskulturen är det bindande element som förbinder kritiska verksamhetsaspekter såsom syfte, mål, strategi och ett framgångsrikt genomförande. En stödjande organisationskultur kan vara en otrolig tillgång i arbetet med att förverkliga syfte och mål, medan en icke-stödjande organisationskultur kan bli till ett oöverstigligt hinder.

Det är därför ytterst viktigt att identifiera de strategier som hjälper er att uppnå era mål och att förverkliga ert syfte. Detta är företagets ”hur”. När vi väl vet vart vi vill ta oss, kan vi finna vägen som leder oss fram mot framgång. Men det som kommer att vara avgörande och förändra sakernas tillstånd är ett effektivt utförande. Och det är här som många strategier vacklar.

I vissa fall kan det handla om en brist på att axla ansvar, i andra fall kan det handla om att inte alla utför vad de lovat att utföra. I icke-stödjande organisationskulturer är det vanligt förekommande att samarbetet kollegor emellan inte är välfungerande och att olika mer självcentrerade beteenden kommer till uttryck i föreställningar om att ”jag har rätt, och du har fel.”

Faktum är att strategier sällan misslyckas för att de är dåligt utformade, utan för att de är dåligt genomförda. Och genomförande av strategi och organisationskultur är intimt korrelerade genom att organisationskulturen fungerar som bärare av affärsstrategin genom de beteenden som våra värderingar synliggör. När vi tillsammans arbetar i samklang med en stödjande organisationskultur, ja, då skapar vi också rätt förutsättningar för framgång.

Är det här något som du finner inspirerande och som du vill lära dig mer om? Hör av dig till oss så tar vi ett förutsättningslöst möte. Vi bjuder på en fika, eller tar en digitalfika i dessa tider. Varmt välkommen!

Det handlar om att skapa engagemang, inspirera, finnas där, coacha, kommunicera, skapa mening och serva där det behövs.

KONTAKTA OSS HÄRVarmt välkommen!