Skip to main content

När vi nu räknar ner dagarna mot jul och nyår, så delar vi ut #24 ledargåvor varje dag fram till julafton utformade att delas med ditt team. Klicka på bilderna nedan så öppnar du var dags gåva. På julafton väntas en särskild gåva för dig som ledare. 3 ledare får 3 coachingsamtal á 30 minuter av en av våra ICF-diplomerade coacher utan kostnad. Öppna lucka 24 för ytterligare information. 

#1

The Gift of Meaning

Nu är det inte många dagar kvar tills julafton och det nya året. Som en gåva från mig, så kommer jag varje dag fram till julafton att dela en ledargåva. Något som du som ledare kan ge vidare till teammedlemmar och andra medarbetare. Nedan följer några tips på hur ni skapar mening tillsammans:

✨Skapa god gemenskap: se till att kontinuerligt få kontakt med de omkring dig känslomässigt såväl som praktiskt. Var tillgänglig. Njut av de människor du har omkring dig.

✨Inkludera: genom att involvera de som besluten kommer att påverka, skapas meningsfulla beslut. Kom ihåg att kommunicera ert "varför".

✨Utför det som har beslutats och samskapa: det handlar om att ta nästa steg och utföra tillsammans. Var en del av utförandet.

✨Gratulera och ge "praise": fira det ni har genomfört tillsammans. Här handlar det om att erkänna prestationer och alla som bidragit. Tala om hur mycket du uppskattar varje individ och deras insatser. Sprid glädje.

När du hjälper de du har förmånen att leda att finna mening, så bidrar du som ledare till att skapa en sund och stabil organisationskultur. När ni tillsammans finner mening i ert arbete kommer engagemang, och med engagemang kommer resultat.

#1TheGiftOfMeaning
#ledarkvaliteter #ledarskapochmening
#ledarutveckling #consciousleader

#2

The Gift of Conversation

När vi nu räknar ner dagarna mot jul och nyår, så delar vi ut ledargåvor varje dag fram till julafton, utformade att delas med ditt team. Dagens gåva: Prestationsförbättringssamtal

Om det är något som upplevs som ett svårt moment i ledarrollen, så är det att genomföra s.k feedbacksamtal. Och forskning visar att blott höra ordet feedback under ett samtal kan räcka för att orsaka så pass mycket stress att vi stänger av neurologiskt. Detta får till följd att det du levererar som är tänkt att stärka upp prestation saknar en ”öppen” mottagare. Av detta skäl leder därför feedbacksamtal ofta till att medarbetaren lämnar samtalet med en känsla av otillräcklighet.

Och för att du på bästa sätt ska nå fram med ditt budskap, så kan du istället göra så här:

✨ Ramen för samtalet är att ni båda har något att bidra med. Det gemensamma primära målet är att förbättra prestationen
✨ Lyssna aktivt och medvetet
✨ Fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna för att genomföra uppgiften på bästa sätt
✨ Ha ett öppet nyfiket sinne och uttryck möjliga lösningar tillsammans på ett konstruktivt sätt

Resultatet? En ömsesidig förståelse av uppgiften, friska relationer och en gynnsam utveckling av både dig själv och andra.

#ledarutveckling #potential

#3

The Gift of Respect

Varje dag fram till julafton delar vi ut ledargåvor, utformade att delas med ditt team. Dagens gåva: Respekt

Respekt är förknippat med rätten att bli hörd, att bli uppskattad oavsett vem du är, oavsett hudfärg, ålder, ursprung, kön, roll, sexuell läggning, tro, utbildningsnivå eller perspektiv. Respekt är mellanmänskligt tillämpat och är interpersonell till sin karaktär. Respekt kan likställas med att uppskatta värdet av mångfald.

Och alla organisationer kan dra nytta av relationer som bygger på mångfald och ömsesidig respekt. Det knepiga handlar mer om hur man bygger en respektfull organisationsmiljö och hur man underhåller den.

Nedan följer några korta råd om hur en inkluderande och respektfull organisationsmiljö kan möjliggöras:

✨ Integrera tillit, ärlighet och respekt i värderingsgrunden. Skapa KPIer och följ upp
✨ Definiera vad tillit, ärlighet och respekt representerar för teamet/organisationen
✨ Formulera som ett åtagande på alla nivåer. Åta er att vara bäst - som människor, som medarbetare - och följaktligen som team/organisation
✨ Implementera en inkluderande kultur i organisationen

Ta del av varandras färdigheter och förmågor. Se till att schemalägga kunskapsöverföring i en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Dela generöst.

#ledarskap #respekt

#4

The Gift of Integrity

Varje dag fram till julafton delar vi ut ledargåvor, utformade att delas med ditt team. Dagens gåva: Integritet

Det blir allt tydligare att integritet är högt prioriterat av både kunder och anställda. Och studier visar att en av de viktigaste egenskaperna medarbetare helst ser i en ledare är hög integritet. Och hög integritet är en förutsättning för att dina teammedlemmar ska kunna lita på dig och känna sig bekväma med att komma till dig med både frågor och utmaningar. Nedan listas några färdigheter och egenskaper som illustrerar hög integritet:

✨ Håller det som lovats
✨ Ber om ursäkt – är prestigelös
✨ Tar ansvar
✨ Uppvisar ett konsekvent beteendemönster – är trovärdig
✨ Är emotionellt intelligent och balanserad
✨ Uppvisar empati och medkänsla
✨ Är ärlig och förtroendeingivande – skapar tillit
✨ Följer sin inre kompass, är samstämd med värderingsgrunden
✨ Uppvisar respekt
✨ Står upp för sina teammedlemmar
✨ Är omtänksam

Genom att aktivt lyssna in dina teammedlemmar, får du ledtrådar om hur du uppfattas som ledare och hur du påverkar dem du har förmånen att leda. Således kan du successivt finkalibrera ditt beteendemönster. Kom ihåg att allt börjar med dig som ledare och att det är du som sätter tonen för hur integritet integreras i ditt team och på arbetsplatsen.

#ledarskap #integritet

#5

The Gift of Culture

Varje dag fram till julafton delar vi ut ledargåvor, utformade att delas med ditt team. Dagens gåva: Organisationskultur

Ledarskapet är slussen för all typ av organisatorisk aktivitet. Och i de organisationer där ett tydligt ledarskap integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den kulturella kompassen, där frodas en sund bidragande kultur. Det handlar om att praktiskt omsätta och värdesätta kultur- och värdestimulerande beteenden såväl i det operativa som i det strategiska planeringsarbetet. Det viktigaste verktyget för att forma, hantera och ändra organisationskultur är via ledarskapet.

Nedan exempel på effektiva lösningar för en funktionell, medvetandegjord och integrerad kultur för er framgång:

✨ Se över värderingsgrunden. Är den utformad och kommunicerad för att leda till handling, skapa måluppfyllelse och riktning för framgång?
✨ Justera verksamhetsprocesserna så att de stödjer kulturskiftet.
✨ Syfta till att skapa en adaptiv kultur, hellre än en "stark" kultur. En stark kultur kan vara lika svårhanterlig och svårföränderlig som en osund kultur

En viktig insikt: någon form av kultur kommer att utvecklas oavsett om du som ledare driver den eller ej. Se till att du som ledare står modell och medskapare till organisationskulturen

#ledarutveckling #organisationskultur #medskapare

#6

The Gift of Engagement

När vi nu räknar ner dagarna mot jul och nyår, så delar vi ut ledargåvor varje dag fram till julafton, utformade att delas med ditt team. Dagens gåva: Engagemang

Studier visar att en ledares beteende skapar förutsättningarna för engagemanget hos teammedlemmarna genom de relationer som formas. Och engagemangsnivån är starkt relaterad till teammedlemmarnas uppfattning om sin ledare, deras interaktioner och erfarenheter av ledaren.

Tittar vi på Sverige, så har vi ett stort engagemangsunderskott som vi behöver arbeta med. Så vad är det då som skapar engagemang? Nedan några tips på hur ni skapar engagemang tillsammans:

✨ Den absolut viktigaste enskilda faktorn är hur du som ledare tillsammans med ditt team arbetar med ert VARFÖR. En viktig fråga att inleda med är: ”Varför finns vi (teamet)?”, följt av ”Vad är vårt syfte?” På detta sätt skapar ni fundamentet för er existens
✨ Vad står vi för – är nästa fråga. Tillsammans skapar vi ett varumärke som vi kan vara stolta över
✨ Och slutligen: ”Vad behöver vi förändra när vi arbetar tillsammans (kulturellt) för att uppfylla vårt syfte och "leva" vårt varumärke?”

När du stärker kommunikationen och interaktionen dig och teammedlemmarna emellan, så kommer du åt den största källan till oengagemang

#ledarskap #engagemang

#7

The Gift of Trust

Dagens ledargåva att dela med ditt team: Tillit

Tillit är en förutsättning för att utveckla en organisation som kännetecknas av samarbete och framgång. Och för att kunna bygga upp ditt förtroendekapital, måste du som ledare uppfattas som trovärdig innan du kan frigöra dina medarbetares inneboende potential och skapa goda resultat.

Men tillit är ett ömsesidigt utbyte, och organisationer frodas när medarbetare inte bara litar på sina ledare, utan också känner sig betrodda av ledarna.

Nedan följer några tips på hur tillit kan byggas upp:

✨ Kommunicera öppet - se till att ni lär känna varandra.

✨ Se till att ni har ett öppet klimat där ni inte skuldbelägger varandra. Se hellre misstag som en inlärningsmöjlighet. Uppmuntra till en lösning på ett konstruktivt sätt. Vad kan ni göra för att lösa det som hände och gå vidare tillsammans? Och hur kan ni se till att detta misstag inte händer igen?

✨ Bjud in dina teammedlemmar att dela sina tankar. När de upplever att det är en säker miljö att bidra i, så blir också era möten effektiva.

Tillit är ett väsentligt element för teamets produktivitet. Utan det är det osannolikt att ni får något meningsfullt gjort. Men när tillit råder kan ni åstadkomma allt ni vill göra ... och mer.

#ledarskap #tillit #ledarutveckling

#8

The Gift of Presence

Dagens ledargåva att dela med ditt team: Närvaro

Så vilka är nutidens ledaregenskaper som skapar fördelar för företag som framgångsrikt vill verka långsiktigt för och med medarbetare, partners och omvärld?

✨Den ledare som både SER och HÖR sina medarbetare skapar förutsättningar för att omvandla och frigöra potentialen inom människor för att kunna omsättas till effektiv prestation.

✨Den ledare som verkligen uppmärksammar sina medarbetare är medveten om vad som bidrar till engagemang och skaparglädje, är lite närmare visionen, skapar riktning och leder effektivt mot uppsatta mål – uttryckt genom en värderingsgrund i samklang.

✨Den ledare som också ger konkret form till mening och känslomässig balans bär på en självmedvetenhet – en medveten “out-look” såväl som ”in-look” på (arbets)livet – och relaterar desamma för de människor som hen har förmånen att kalla ”sina” teammedlemmar, kollegor eller partners.

För ledarskap händer mer friktionsfritt när ledarens insida inte är ett problem, och när du som ledare inte orsakar onödig stress för dig själv eller för någon annan i ditt team – eller för den del för din övriga omgivning. Först då bidrar och omvandlar du som ledare de uppsatta målen till hållbara resultat.

#ledarnärvaro #ledarutveckling #consciousleader

#9

The Gift of Humility

Dagens ledargåva att dela med teamet: Ödmjukhet

Det är vanligt förekommande att vi försöker övertyga våra medmänniskor till ett beteende- och tankemönster som liknar vårt eget.

Varför är det så kan man undra?

Jag tror att vi människor ofta gör allt vi kan för att undvika att "göra bort oss". Att vi därför inte lyssnar så noggrant som vi borde på våra medmänniskor. Och att övertyga om ett beteende- och ett tankemönster som liknar vårt eget gör att vi känner oss trygga.

När jag och min man hade en diskussion om ett affärsförslag som ledde till oenighet var vi båda grundade i den egna uppsättningen av fakta och kunde därför inte nå en överenskommelse. Eftersom vi båda försökte påtvinga den andra sin tolkning misslyckades vi. När vi sedan insåg vår brist på gemensam förståelse kunde vi snabbt nå en lösning.

När jag ser tillbaka påminns jag om det faktum att det är vanligt att anta att vår medpart delar vårt tankesätt, bakgrundsinformation och/eller färdigheter. Som ledare är det vårt ansvar att föra konversationen till en lämplig nivå.

Här tre enkla ödmjuka påståenden att ta med sig:

✨ Jag har inte all data
✨ Jag har inte all information
✨ Jag har inte all kunskap

Kom ihåg att ödmjukhet är att se något stort i någon annan.

#ledarutveckling #ödmjukhet #ledarskap #consciousleader

#10

The Gift of Collaboration

Dagens ledargåva: Samarbete

Vi kan alla relatera till situationer när samarbetet kollegor emellan inte fungerar optimalt. Och en fråga som jag själv haft god användning av att ställa mig i en sådan situation är: "Vad är det som inte fungerar för mig relativt vårt samarbete, och vad skulle kunna göra samarbetet bättre?"

Genom att besvara frågan utifrån tre (3) dimensioner: 1. mitt perspektiv, 2. vårt samarbete och 3. den uppgift vi har att genomföra tillsammans inom ramen för våra roller, så skapas ett samtalsunderlag att utgå ifrån. På detta sätt undviks skuldbeläggande el. missförstånd, men viktigast av allt konkretiseras ett underlag för en positiv utveckling av samarbetet.

Och det går att inleda samtalet med: "Hur kan vi förbättra vårt samarbete för att lösa x (vår uppgift, vårt gemensamma mål)", följt av "eftersom jag ser att vi har svårt att få det att fungera som det ser ut just nu, och jag skulle vilja ändra på det och behöver din hjälp."

När vi bjuder in till ett samtal där vi tillsammans, på ett respektfullt sätt, utan att någon part tar äganderätt över lösningen och där vi tålmodigt ger varandra tid att uttrycka våra åsikter, ökar sannolikheten till en ömsesidig lösning utan att frågan behöver eskaleras vidare.

#ledaregenskaper #samarbete #consciousleader

#11

The Gift of Inspiration

Dagens ledargåva: Inspiration
Ledarskap är den process genom vilken en person framkallar andras interna engagemang mot gemensamma mål och en gemensam vision. Det är den process genom vilken en person sätter syfte och mål för andra personer och inspirerar dem till att effektivt och med fullt engagemang uppnå desamma. Därför är ledarskapet inspirerande till sin natur. Och att leda, till skillnad mot att styra, fungerar inspirerande så att människor kan ge det bästa av sig själva.

Nedan några tips att dela med ditt team:

✨Var varandras cheerleaders. När vi stödjer varandra och tror på varandra, då vågar vi också frigöra det bästa inom oss

✨Inför empati och compassion. Börja era måndagsmöten med att bjuda in till att dela med er om vad det är som känns utmanande. Ge plats för en lösning där alla får bidra

✨Lyssna på varandra. Tänk 80/20-regeln: lyssna 80% och tala 20. På detta sätt lämnar vi plats åt förståelse, insikter och kunskapsdelning

✨Prioritera välmående och hälsa, så att ingen lämnas överarbetad

När du som ledare kommunicerar värde och potential så tydligt att dina teammedlemmar kan se det i sig själva, då frigör och omvandlar du individuell potential till kollektiva prestationer.

Hur gör du när du inspirerar ditt team?

#ledarskap #inspiration

#12

The Gift of EQ

Dagens ledargåva: EQ
När Daniel Goleman fortsatte sitt arbete och fokuserade sina studier på ledarskap, beskrev han emotionell intelligens som en bidragande faktor till hur väl en ledare presterar. Dessa färdigheter inkluderar 12 underkategorier fördelade på
4 huvudkategorierna i dimensionerna personlig kompetens (självmedvetenhet och självledarskap) och social kompetens (social medvetenhet och förmågan att hantera relationer). Nedan finner du 4 av de 12 underkategorierna:

✨Emotionell självmedvetenhet: att förstå egna känslor och dess effekter på prestation

✨Emotionell självkontroll: hålla störande känslor och impulser i schack även under utmanande förhållanden

✨ Empati: förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor

✨Positivt inflytande: förmåga att påverka andra positivt. Får andras stöd.

För att fungera effektivt behöver du ha en god förståelse för hur känslor och handlingar påverkar de medarbetare du har omkring dig. Desto mer du arbetar på att utveckla din EQ desto mer framgångsrik kommer du att bli. Ta dig tid att arbeta med din självmedvetenhet, självkontroll,, din empati och dina sociala färdigheter. Och framförallt, ta dig tid att arbeta med dessa färdigheter i mötet med de människor du har förmånen att få leda.

#EQ #ledarskap

#13

The Gift of Wellbeing

Dagens ledargåva: Välmående.
Välbefinnande på arbetsplatsen avser alla aspekter av arbetslivet. Allt ifrån kvaliteten och säkerheten i den fysiska miljön, till hur medarbetarna känner för sitt arbete, sin arbetsmiljö och hur arbetet organiseras. Medarbetarnas välbefinnande är en nyckelfaktor för att bestämma en organisations effektivitet på lång sikt. Och många studier visar en direkt koppling mellan produktivitetsnivåer och medarbetarnas allmänna hälsa och välbefinnande.

De företag och organisationer där ledningen tar sina medarbetares välbefinnande på allvar, där är också personalomsättningen förhållandevis låg. Dessa verksamheter har också mer effektivt kommit till bukt med arbetsplatsrelaterade utmaningar. Nedan några tips:

✨En del av lösningen är kontinuerlig uppföljning och en öppen dialog om arbetets omfattning, om vad det är som skapar välmående och balans.

✨Håll en ödmjuk inställning i relation till våra olikheter, då alla arbetar olika och behöver utrymme för det.

✨Det är även viktigt att vi ser efter varandra. Att vi är omsorgsfulla.

Var den ledare som modigt tar ansvar för det som är svåra frågor och som insiktsfullt grundar sitt arbete på det som skapar både hållbarhet och framgång. Det vinner vi alla på.

#ledarskap #välbefinnande

#14

The Gift of Leadership

Dagens ledargåva: Ledarskap
Vi vet alla om det ansvar som du som ledare tar och den roll som ledare spelar i företag och organisationer. Men tiderna har förändrats och så har även affärsklimatet. Därtill är utmaningarna du ställs inför än mer komplexa, med en mycket högre förändringstakt än någonsin tidigare.

Lägg därför ner lite tid på den egna utvecklingen, såväl som de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna, så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. Nedan några tips:

✨Lägg fokus på den egna utvecklingen och ett growth mindset så att du effektivt kan hantera komplexa och snabbföränderliga utmaningar.

✨Arbeta på din ledarskapsnärvaro så att du effektivt kan leda andra.

✨Led genom äkthet, skapa tillit och hållbara långsiktiga relationer.

✨Lyssna och kommunicera på ett sätt som leder till en sund teamdynamik.

När du ökar både din självkännedom och tillskansar dig den senaste kunskapen, verktygen och metoderna, så utvecklas du till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder dig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus. Och då leder du både medvetet och modernt.

#moderntledarskap #medvetetledarskap

#15

The Gift of Resiliens

Dagens ledargåva: Resiliens
Att tacka ja till en ledarroll är ett stort åtagande med många olika typer av åtaganden och utmaningar. Och medan ledarskapets fokus i mångt och mycket handlar om organisatoriska resultat och att leda andra människor kan vi inte gärna utelämna något så viktigt som resiliens: förmågan att trots bakslag kunna möta och hantera motgångar för att sedan återhämta sig med god kraft.

Och det finns gott om fördelar med att öva på sin resiliens. En resilient ledare upprätthåller sin energinivå trots ökat tryck, hanterar störningsmoment och är anpassningsbar. En resilient ledare ser misslyckanden som tillfälliga bakslag som de snabbt återhämtar sig ifrån. Nedan några tips på hur du kan öka din resiliens:

✨Öka din medvetenhet om dina stressreaktioner. Uppmärksamma ditt tanke-, känslo- och beteendemönster.

✨ Skapa tydliga och specifika mål, för en överblick över det som behöver åtgärdas. Prioritera.

✨Se till att du får tillräckligt med vila, näring och motion.

✨Lär dig att acceptera och släppa. Det som hänt är passerat och behöver ges tid till lösning.

✨Se över hur du ger dig själv avkoppling. Meditera, lyssna på musik, gå på massage etc.

✨ Gör stresshantering till en del av en livsstil och inte bara en teknik.

#resiliens #ledarskap

#16

The Gift of a Growht Mindset

Dagens ledargåva: Growth Mindset
Konceptet Growth Mindset utvecklades av psykologen Carol Dweck och kom att få genomslagskraft genom boken ”Mindset: The New Psychology of Success”.

Ett mindset (tankesätt) är den uppfattning vi håller om oss själva: att se sig själv som ”stark” eller ”intelligent”, att yrkesmässigt se sig som ”en bra eller effektiv ledare”. Det handlar om hur vi konceptualiserar våra egenskaper, vilket får implikationer på allt ifrån vår prestation och kompetensinhämtning, till våra relationer och vår professionella framgång.

Dweck delar in tankesätt i Growth och Fixed Mindset, där ett Fixed Mindset innebär föreställningen om att våra grundläggande egenskaper såsom intelligens el. talang är fasta och ej förändringsbara. Growth Mindset är tankesättet om att grundläggande förmågor är utvecklingsbara genom engagemang och hårt arbete.

Och Dwecks studier visar att det går att utveckla sitt mindset. Nedan några tips på hur:

✨Se utmaningar som möjligheter
✨Ersätt ordet "misslyckas" med "lärande”
✨Fira tillväxt med andra
✨Belöna handlingar, inte egenskaper
✨Ge regelbundna reflektionsmöjligheter.

#ledarskap #growthmindset

#17

The Gift Of Harmony

Dagens ledargåva: Harmoni
Stress fortsätter att vara den vanligaste orsaken till sjukskrivning och förändringar på arbetet ses som den största påverkande faktorn.

Och under mer pressande organisatoriska förhållanden ökar både arbetsbelastningen och kraven, resurserna blir otillräckliga och påverkansmöjligheterna ringa. Det är därför viktigt att vi som medmänniskor bidrar med både kunskap och omsorg.

Så vad vi kan göra tillsammans? Nedan några tips:

✨Medvetandegör de olika stressorer som påverkar oss - både i vardagen såväl som på arbetet.

✨Utbilda i hur tidiga symptom ter sig.

✨Synliggör lösningar genom att prata om överbelastning och dess orsak-effekt-samband.

✨Skapa utrymme för flexibilitet på arbetsplatsen, så att tid till återhämtning och reflektion blir möjlig.

✨Fokusera insatserna på det som skapar harmoni.

För att teamet ska kunna verka optimalt behöver du som ledare skapa förutsättningar så att varje medarbetare kan bidra med sin talang och sina färdigheter. Och en av de viktigaste teambyggande strategierna som du som ledare kan implementera är ett klimat där en öppen och ärlig kommunikation mellan dig och medarbetarna är möjlig. Ett klimat orkestrerat för harmoni.

#ledarskap #harmoni

#18

The Gift of Reflection

Dagens ledargåva: Reflektion
Studier visar att gemensam reflektion ökar både teameffektivitet och välmående. Och gemensam reflektion är ett sätt att utveckla teamet, då medarbetarna ges möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter om en gemensam upplevelse. Således skapas tillit och goda förutsättningar för lärande och insikter som teamet kan bygga vidare på.

Nedan några tips på hur ni kan inkludera reflektion vid nästkommande möte:

✨Inled med att teammedlemmarna enskilt ges tid till att reflektera över ett ämne, projekt, mål, utmaning etc.
✨Dela sedan in teamet i mindre grupper (2+2 el. 3+3) där de delar sina reflektioner med varandra
✨Låt därefter de mindre grupperna dela sina reflektioner med hela gruppen
✨Diskutera insikter och möjliga åtgärder i ett öppet och positivt samtalsklimat
✨Avsluta med att sammanfatta/knyta ihop eventuella åtaganden och beslut

Att skapa utrymme och tid för reflektion leder till en mer samfälld identifiering och förståelse för de utmaningar och risker som teamet står inför. Det underlättar även för lösningar som fungerar för hela teamet. Och reflektion kan med fördel användas retrospektivt för t.ex. ett avslutat projekt, såväl som i ett pågående, eller kommande.

#ledarskap #reflektion

#19

The Gift Of Decision-Making

Dagens ledargåva: Beslutsfattande
Ledarrollen är förknippad med en mängd dagliga beslut, där vissa av dem kan vara både komplexa och komplicerade. Kanske är det till och med något kommande beslut som du står inför som bekymrar dig. Och det är just dessa beslut som kan behöva tid till eftertanke och reflektion. Här nedan några hållpunkter att ha med sig i beslutsfattarprocessen:

✨Börja med att definiera den situation som erfordrar ett beslut. Samla in data.
✨Se därefter över vilket resultat du/ni önskar uppnå. Vilken mening/syfte skapar beslutet?
✨ Hur ser ditt/ert behov ut? Är det komplext eller komplicerat? Processa data och information för att reda ut situationens natur.
✨Speca de viktigaste aktörerna i sammanhanget. Kanske är det ett beslut som innebär att fler som påverkas av beslutet behöver tillfrågas.
✨När du/ni kommit till ett beslut, vad är det för känsla som du/ni önskar ska bli resultatet av beslutet? Finns det reaktionsmönster som behöver ses över som inte gagnas genom beslutet. Vilken respons är eftertraktansvärd?
✨Se över de positiva värderingar som du kan tillföra för att möjliggöra att resultatet blir framgångsrikt. Hur kan dina värderingar spegla ditt ledarskap och harmoniera med ditt beslut?
✨Avsluta med att reflektera över hur åtgärderna överensstämmer med värderingar, känsla och behov på bästa sätt?

#ledarskap #beslutsfattande

#20

The Gift of Happiness

Dagens ledargåva: Glädje

Om det är något som vi alla människor delar, så är det vår medfödda önskan om att få vara lycklig och att känna glädje. Och när vi känner glädje, så är vi både produktiva och effektiva. För innovation, kreativitet, passion och glädje hör ihop. Och goda kundrelationer skapas med ”ease” när vi känner glädje och glädje smittar av sig.

När vi som ledare leder med ambitionen att andra ska få uppleva glädje, så skapas även grundförutsättningen för tillit, engagemang, ansvar och respekt. Nedan några tips som skapar glädje i teamet:

✨Tacka och uppskatta dina kollegor varje dag.
✨Var hjälpsamma gentemot varandra.
✨Låt organisationskulturen genomsyras av glädje, så att mål kan nås och medarbetare kan finna mening.
✨Avsätt tid till att vara utanför arbetsplatsen, njut av natur och varandras sällskap.
✨Utvecklas tillsammans genom att skapa utrymme för att prova nya saker genom att testa nya metoder, modeller etc.

Med glädje som fundament klarar ni lättare av utmaningar, blir uthålligare och undviker att tappa styrfart.

#ledarskap #glädje

#21

The Gift of Conflict Resolution

Dagens ledargåva: Konflikthantering
Konflikt uppstår när människor är oeniga om värderingar, åsikter, idéer eller önskemål. Och konflikt utlöser ofta så starka känslor att en lösning kan verka nästintill omöjlig att nå. Därför kan en ledare finna som sin uppgift att fungera som medlare i en konflikt.

En effektiv metod för att undvika svåra konflikter är att tillsammans öva upp förmågan till att lyckosamt lösa de konflikter eller oenigheter som uppstår. Nedan finner ni några hållpunkter:

✨Börja med att alla får tid till att först förstå sig själv, vad som triggar och stör.
✨Öva upp er emotionella medvetenhet i syfte att förstå vad som oroar era kollegor. Skapa utrymme för att prata öppet med varandra.
✨Medvetandegör och respektera era skillnader.
✨Kommunicera behov sakligt och undvik respektlösa ord och beteenden.
✨Fokusera på lösningen hellre än det som skiljer er åt.
✨Gör konfliktlösning till en prioritet, hellre än att vinna eller ”ha rätt.”

När fokus riktas mot att upprätthålla och stärka relationen och att lösa den uppgift ni står inför, då är ett lyckosamt utfall så mycket större.

#ledarskap #konflikthantering

#22

The Gift of Negotiation

Dagens ledargåva: Förhandling
I olika arbetsrelaterade situationer är förhandling ett vanligt inslag. Det handlar om allt ifrån leverantörssamtal, till kundservicesituationer, samarbetsrelaterade frågor och löneförhandlingar. Och många gånger kan vi känna oss osäkra på hur vi ska gå tillväga. En vanlig fråga är: ”Hur kan jag på bästa sätt förhandla så att ingen går härifrån och känner sig överkörd?”.

Och ni har säkert hört talas om termerna win-lose, lose-lose och win-win. I det förstnämnda exemplet finns en vinnare och en förlorare. Frågan är hur er fortsatta (business)relation ser ut om någon part är förlorare? Högst troligtvis inte långvarig. Och om ni båda går ut som förlorare så har ni helt klart hamnat i ett dödläge. Genom att nå en win-win går ni båda ur samtalet nöjda. Men hur kommer vi dit?

Nedan tre enkla frågepar som du kan luta dig mot för att strukturera upp samtalet mot en win-win:

✨Vad vill jag? Vad vill du?
✨Varför vill jag det? Varför vill du det?
✨Vad föreslår jag? Vad föreslår du?

Varje förhandling har sitt syfte och ni kommer med era behov som behöver mötas upp. Ni behöver därför varandras hjälp för att kunna tillgodose desamma. När ni båda arbetar för att undvika att era behov konflikterar med den andres, då har ni kommit långt.

#ledarskap #förhandling

#23

The Gift of Courage

Dagens ledargåva: Mod
Brené Brown har beforskat ämnen såsom skam och sårbarhet och identifierat att sårbarhet, det största hindret för nästintill allt vi önskar oss ifrån våra liv, också står i vägen för vårt mod. För vår rädsla att visa oss sårbara, och då upplevas som svaga, gör att vi håller oss inom ramen för vad vi känner oss bekväma med. Och i en arbetskontext är det många olika situationer som kan upplevas som utmanande. Och då utmanande i termer av både osäkerhet och rädsla. Men Brown har identifierat modets fyra förmågor som kan observeras, läras in och mätas. Nedan specas kort innehållet:

✨Brottas med din sårbarhet. Bygg upp mod genom att konfrontera de känslor som är förknippade med din osäkerhet. Du behöver våga stå kvar även om du blir kritiserad. En modig ledare vågar visa sig sårbar.

✨Lev i enlighet med dina värderingar. Genom att uttrycka dina värderingar och manifestera din integritet via ditt beteendemönster står du modell för ett modigt ledarskap.

✨Skapa och ha tillit. Visa tillit genom dina handlingar. Genom att lita till dig själv även om du står inför utmaningar, så bygger du upp din självtillit.

✨Res dig upp igen. Bakslag sker och istället för att ”fångas” av dina känslor och tankar, stanna nyfiket kvar, utforska och skapa beredskap.

#ledarskap #mod

#24

The Gift of Executive Coaching

Dagens julklapp: Executive Coaching
Som en gåva från oss vill vi ge 3 ledare möjligheten att få 3 coachingsamtal á 30 minuter att börja 2020 med. För vi vet att ledare upplever att det många gånger saknas tillräckligt med tid till support på företagen för att få det lärande och det stöd som behövs eller önskas för att kunna prestera och leverera på topp. Och kanhända upplever du att du nu är redo att ta ditt ledarskap till nästa nivå och frigöra din ledarpotential och din förmåga att göra skillnad.

Pm:a oss senast den 31:a december genom att klicka på mailikonen nedan om du vill börja året med ledarskapscoaching. Berätta lite kort om dig själv, ditt ledarskap, var du arbetar och hur din situation ser ut. VI återkommer till dig vecka 2, givet att det passar.

Ser fram emot att höra av dig!

#ledarskapscoaching #alltidkonfidentiellt