Skip to main content

Ledarkvaliteter

Transparens ökar motivationen och reducerar kostsamma missförstånd

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Fördelarna med en mer transparent organisation är många. Ökat förtroende, ansvar, resultat och tillväxt kan räknas till desamma. Och i takt med att informationen blir mer transparent skapas en ökad känsla av gemenskap bland de anställda. Därmed stärks organisationskulturen och förståelsen för varför vissa beslut fattas. Detta har också positiva effekter på relationerna anställda emellan.

Vissa organisationer antar ”radikal öppenhet”, vilket innebär att alla medarbetare kan ställa vilka frågor de så önskar till ledningsgruppen. Frågorna och svaren publiceras öppet i organisationen, med undantag för de anställdas privata information. På detta sätt får ledare också information om de utmaningar som medarbetarna står inför.

Även om en strategi som radikal öppenhet kan uppfattas som att ta det ett steg för långt, så finns det tydliga fördelar med att använda en mer transparent och öppen organisationskulturell strategi. Öppenhet och transparens ökar motivationen bland de anställda och minskar kostsamma och tidskrävande missförstånd.

Hur öppen och transparent uppfattar du att din organisation är?

Vill du lära dig mer om hur du kan öka ditt ansvarstagande i din organisation och utvecklas till en mer inkluderande och medveten ledare? Följ länken till anmälan till utbildningen Autentiskt Ledarskap.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

In English below:

Leadership and Transparency

Becoming a more transparent organization increases trust, responsibility, results and growth. As information is becoming more transparent, a greater sense of community is built among employees – hence enhancing the organizational culture and deepening the understanding as to why certain decisions are made.

This also has positive effects on the relations between co-workers. Some organizations are adopting “radical transparency”, meaning that any co-worker can ask any question of the leadership team. The questions and responses are published openly within the organization, with an exception for private information of employees. In this way leaders also get information of the challenges co-workers face.

Even though an approach as radical transparency can be perceived as taking it one step too far, there are clear benefits adopting a more transparent organizational approach.

Transparency increases motivation and decreases costly and time-consuming misunderstandings. How transparent do you perceive your organization to be?

Want to learn more about how to express accountability and becoming an more including and Conscious Leader? Please follow the link to our training Autentiskt Ledarskap here.

Ledarkvaliteter

Transparens ökar motivationen och reducerar kostsamma missförstånd

Varmt välkommen till oss på EPM!