Skip to main content

Ledarkvaliteter

Låt andra människor lysa bredvid dig

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Det sker ett paradigmskifte inom näringslivet. Den traditionella top-down, morot- och piskamentaliteten ersätts av en mer värderingsdriven och human ledarstil.

Men varför?

Studier visar att det inte är effektivt längre. I Sverige finns det ett 86% engagemangsunderskott bland anställda. Trots detta anser nästan 77% av ledarna sig göra ett bra jobb med att engagera sina medarbetare. Men engagemangsklyftan tjänar varken mål, uppdrag, vision eller strategi särskilt väl.

Engagemangsunderskottet är de facto en av de främsta orsakerna till dåliga ekonomiska resultat.

Så hur är osjälviskhet en del av ekvationen? Osjälviskt ledarskap fungerar som en katalysator som tillåter det bästa att frigöras inom de människor vi leder. Det handlar om att lämna utrymme till andra, att låta andra människor lysa bredvid dig. Till förmån för företaget.

Nedan några tips:
• Var en förebild. Gör skillnad relativt vad ditt företag och marknaden behöver.
• Skapa en arbetskultur där alla är vinnare.
• Initiera ett feedbacksystem inifrån. Lyssna på dina kunder och medarbetare.
• Stärk dina medarbetare så att de kan lyckas och bli framgångsrika.

Vill du lära dig mer om hur du kan öka ditt ansvarstagande i din organisation och utvecklas till en mer inkluderande och medveten ledare? Läs mer om ledarskapsutbildningen Autentiskt Ledarskap”. 

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

In English below:

Leadership and Selflessness

There’s a paradigm shift happening in the business world. The traditional top-down carrot and stick management mentality is being replaced by a more human value-oriented leadership style. But, why?

Studies show that it is not efficient anymore. In Sweden there’s an 86% engagement deficit among employees. Even so, nearly 77% of the leaders consider themselves doing a good job engaging their people.

However, the engagement gap doesn’t serve goals, mission, vision and strategy very well. In fact, it’s one of the main causes for poor economical results.

So how is selflessness a part of the equation? Selflessness serves as a catalyst allowing the best to unleash in the people we lead. It’s about getting out of the way, letting other people to shine alongside you. For the good of the company.

A few tips:

• Be a role model. Make a difference regarding what your company and the market-place need.

• Create a work culture where everyone wins.

• Initiate a feedback system from inside your company. Listen to your customers.

• Empower your people, so they can succeed.

Want to learn more about how to express accountability and becoming an more including and Conscious Leader? Please follow the link to our training ”Autentiskt Ledarskap”.

Låt andra människor lysa bredvid dig

Varmt välkommen till oss på EPM!