Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Utvecklas till en Medveten och Autentisk Ledare | Råd och tips 2022

Kraven på en ledare är många. Och att vara en bra ledare är inte alltid lätt – något som med tydlighet visar sig genom komplexiteten att som ledare inte enbart ha att balansera teamets input och behov, utan att också samtidigt behöva säkerställa att teamet har de rätta förutsättningarna för att kollektivt uppfylla de uppsatta målen för organisationen och dess intressenter.

En riktigt bra ledare behöver också noggrant reglera sina egna beteende- och känslomönster för att inte riskera att överföra negativa beteenden till de som hen har förmånen att leda och samarbeta med. Men det viktigaste som en ledare kan göra är att säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan det som sägs, och det som görs. Dessutom behöver besluten vara i linje med de egna värderingarna, samtidigt som teamets och organisationens bästa står i fokus.

De som bemästrat denna balansgång kan sägas ha bemästrat konsten att realisera ett medvetet och autentiskt ledarskap. Och även om det kanske kan verka utmanande och att du ser att du idag inte riktigt hanterar alla dessa aspekter med glans, så ska du veta att det är inom räckhåll för dig som ledare att utveckla dessa förmågor.

Låt oss utforska hur detta kan bli möjligt.

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

1. Vad är medvetet och autentiskt ledarskap?

Ett medvetet och autentiskt ledarskap är en uppsättning ledarbeteenden som bygger på och understödjer en rad positiva psykologiska förmågor, men även ett positivt moraliskt klimat. Och det blir möjligt genom ökad självmedvetenhet, hög integritet, goda, transparenta relationer och en positiv självutveckling (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing och Peterson, 2008).

Den här typen av ledarstil kombinerar flertalet nyckelaspekter där vi bland annat finner egenskaper som överensstämmelse mellan värderingar, övertygelser och handlingar kombinerade med en etisk standard ämnad att vägleda vid beslutsfattande och beteenden. Andra vanliga egenskaper för en medveten och autentisk ledare är social kompetens, tillitsskapande, samskapande, optimism, innovationsrikedom, själveffektivitet, empati och omtanke.

Ett medvetet och autentiskt ledarskap blir möjligt genom ökad självmedvetenhet, hög integritet, goda, transparenta relationer och en positiv självutveckling

2. Vad krävs för att utveckla ett medvetet och autentiskt ledarskap?

Innan vi går vidare till att besvara den frågan vill vi på EPM passa på att lyfta fram två av de kurser och program där du får kunskaper som bidrar till din förmåga att förstå och hantera medarbetarskap och ledarskap i olika perspektiv. I utbildningarna får du bland annat verktyg för emotionell intelligens, så att du mer framgångsrikt kan leda både dig själv och andra.

1. I ”Mitt Självledarskap – Ta fram det bästa i dig själv och andra” rightskillar du dig och skiftar fokus så att du kan blomstra inifrån och ut och få ut det bästa av både dig själv och andra, samtidigt som du inspirerar teamet och dina kollegor att göra detsamma.

Programmet integrerar den senaste forskningen, metoderna och verktygen för individuell och social kompetens, såväl som systemisk intelligens. I programmet, som sträcker sig över sju tillfällen, förbättrar du din förståelse och dina färdigheter för hur tankar, känslor, handlingar och beteenden påverkar måluppfyllelse och framgång. På så sätt kommer du att kunna samarbeta, leda dig själv och andra mer framgångsrikt. För att lära dig mer om självledarskapets individuella och kollektiva kraft välkomnar vi dig till ett program där du får en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, andra och organisationen.

2. En annan utbildning som kan passa dig som vill utveckla ditt ledarskap i ett kollektivt perspektiv är ”Kollektiv Intelligens och Samskapande” där du rightskillar dig och lär dig de senaste metoderna och strategierna så att du inte bara utvecklas till en medveten, autentisk ledare och medskapare, utan även till en driven, samskapande, engagerad, målmedveten och insiktsfull tillgång.

3. I ”Autentiskt Ledarskap – Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö” får du med dig värdefull kunskap så att du kan bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång i en instabil och alltmer accelererande förändringsmiljö. I utbildningen lär du dig de ledar- och organisationsförutsättningar som de mest lönsamma, värderings- och syftesdrivna organisationerna bygger sin framgång på och som år efter år skapar fördelar genom goda resultat trots kraftiga marknadsfluktuationer och andra utmaningar.

Men nu tillbaka till svaret på frågan om vad det är som krävs för att utveckla ett medvetet och autentiskt ledarskap, och vad det betyder att utvecklas till en medveten och autentisk ledare?

Boka 30-minuters kostnadsfri rådgivning idag!

3. Ledarskap och Emotionell Intelligens

Ett medvetet och autentiskt ledarskap införlivar emotionell intelligens och balans. Likt Daniel Golemans fyrdimensionella EQ-modell inbegriper ett medvetet och autentiskt ledarskap och medarbetarskap komponenten självmedvetenhet. Därutöver inkluderas kompetenser som själveffektivitet, transparens, god självkänsla och en öppenhet som syftar till att underlätta positiva interaktioner med andra (Goleman, 1995; Miao, Humphrey, & Qian, 2018).

Och faktum är att forskning bekräftar att den medvetna autentiska ledarskapsstilen signifikant och positivt korrelerar med emotionell intelligens och att ledare med hög emotionell intelligens har en förmåga att urskilja på vilket sätt det är som mest lämpligt att använda den autentiska ledarskapsstilen (Miao et al., 2018). Du kan läsa och lära mer om emotionell intelligens och ledarskap här.

Självkännedom – handlar om att förstå hur du skapar mening och hur den meningsskapande processen påverkar självbilden över tid

4. Hämta kraft från en fyrdimensionell modell

De teorier som stödjer ett autentiskt och medvetet ledarskap bygger i likhet med emotionell intelligens på den fyrdimensionella modellen (Neider & Schriesheim, 2011). Den första dimensionen – självkännedom – handlar om att förstå hur du skapar mening och hur den meningsskapande processen påverkar självbilden över tid; en medvetenhet om de egna styrkorna, individuella utvecklingsområden, inverkan på andra et cetera.

Den andra dimensionen handlar om att vara transparent i relationer och presentera sitt autentiska och äkta jag för andra. Här handlar det om att skapa tillit, om att transparent förmedla information och om att uttrycka sina tankar och känslor på ett sätt som fungerar stödjande för andra.

Därutöver krävs en objektiv analysförmåga och en balanserad bearbetning av all relevant data innan beslut kan fattas. Att be om och överväga åsikter som utmanar de egna uppfattningarna eller perspektiven är fundamental här.

Den sista och fjärde dimensionen för ett autentiskt och medvetet ledarskap är självreglering genom ett internaliserat moraliskt perspektiv. Det betyder i klartext att guidas av de egna värderingarna snarare än genom externa normer och att agera och fatta beslut i överenstämmelse med de värderingarna. Här handlar det om integritet. Men det ska inte förväxlas med att allt agerande i enlighet med de egna värderingarna är till fördel för verksamhet och system. Den moraliska och etiska kompassen är grundläggande för ett autentiskt och medvetet ledarskap.

Denna fyrfaktormodell är ett första steg mot att öka dess tillämpningar i praktiken genom antingen utbildning eller coaching. Med oss på EPM kan du som ledare upskilla och rightskilla dig genom deltagande i någon av våra utbildningar eller genom coaching, där du får identifiera dina unika styrkor, talanger och värderingar, finna din unika rytm och ditt autentiska uttryck, vad som faller naturligt för dig och vad som ger dig energi, samtidigt som du får utveckla en handlingsplan för både dig själv och verksamheten.

De olika komponenterna i den fyrdimensionella modellen skapar fördelar inte bara genom utvecklingen av utvärderingsfärdigheter för effektivt beslutsfattande, utan även genom en förmåga som empati som fördelaktigt bidrar till goda och långsiktiga relationer.

UTBILDNING

Självledarskap

Frigör din potential och få ut det bästa av både dig själv och andra

5. Åtta frågor att ställa dig själv

Innan vi avslutar det här inlägget vill vi på EPM dela med oss av några frågor som kan vara ett bra sätt för dig att inleda din utvecklingsresa på. Genom att reflektera över ditt ledarskap och hur autentiskt ditt ledarskap är idag, ökar du din medvetenhet. Du får en indikation på var du hämtar kraft och energi i ditt ledarskap. Men du får även reflektera över vad det är som du kan behöva utveckla för ett mer medvetet och autentiskt ledarskap. Frågorna nedan är hämtade ur ”Authentic Leadership Self-Assessment Questionnaire” (Northouse, 2010).

  1. Kan du lista dina tre största utvecklingsområden?
  2. Speglar dina handlingar dina värderingar?
  3. Söker du andras åsikter innan du bestämmer dig?
  4. Delar du öppet dina känslor med andra?
  5. Kan du lista dina tre största styrkor?
  6. Låter du grupptrycket styra dig?
  7. Lyssnar du noga på idéer från de som inte håller med dig?
  8. Låter du andra veta vem du verkligen är som person?

För dig som är intresserad av att lära mer om olika ledarstilar och ledarteorier, hittar det här i vår ledarskapsblogg tillsammans med andra intressanta och värdefulla inlägg för ditt ledarskap, för ditt team och för din organisation.

6. Referenser

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.
Miao, C., Humphrey, R. H., & Qian, S. (2018). Emotional intelligence and authentic leadership: A meta-analysis. Leadership & Organization Development Journal39(5), 679–690.
Neider, L. L., & Schriesheim, C. A. (2011). The authentic leadership inventory (ALI): Development and empirical tests. The Leadership Quarterly22(6), 1146–1164
Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and practice (5th ed.). Sage.
Nyberg, D., & Sveningsson, S. (2014). Paradoxes of authentic leadership: Leader identity struggles. Leadership10(4), 437–455.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management34(1), 89–126.

7. Hur kan vi hjälpa till?

Vi på EPM utbildar dig till en medveten och autentisk ledare. Anmäl dig gärna förutsättningslöst till någon av våra kommande kurser och program som startar nu under Våren 2022, så återkommer vi med aktuella datum och kursinformation.

Skulle det vara så att du har några frågor, eller om du står inför en ledar-, medarbetar- eller affärsutmaning och behöver någon att diskutera med, så känn dig alltid välkommen att höra av dig.

Om du känner dig i behov av coaching i din roll eller som privatperson, så kan du enkelt boka upp ett kostnadsfritt 30-minuters första samtal här >.

För dig som blivit intresserad av att komplettera din ledarkompetens så har vi olika utbildningar som kan passa dig, ditt team och din organisation. Desamma finner du under fliken EpmAcademy.

Läs gärna mer här i Ledarskapsbloggen där du hittar guider om en mängd olika ämnen och där du får ytterligare tips om hur du kan utvecklas till en medveten och autentisk ledare.

Vi på EPM önskar dig allt gott och en fin fortsättning på din dag!

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

…………………………………………………

Nedan några tips från vårt utbildningsutbud för dig som vill lära mer:

Självledarskap

Frigör din potential och få ut det bästa av både dig själv och andra.

Autentiskt Ledarskap

För dig som vill leda med trygghet, omtanke och målfokusering.

Förändringsledning

Navigera förändring med modern förändringsmetodik.

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och uppnå bättre resultat?

KONTAKTA OSS HÄR!Varmt välkommen!