Coaching

Coaching - ett utforskande samspel mellan coach och klient

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Så lyckas du som coach!

Har du funderat på varför coaching fungerar? Och vad det är som gör coaching så effektivt? 

Du har säkert som jag varit i kontakt med olika typer av coacher. Alltifrån lärare, till dina föräldrar, till vänner och kollegor. Kanske har du också utövat sport och haft en träningscoach.

Vissa av dina coacher har varit fantastiska och tagit dig och laget (om du spelat någon form av lagsport) med storm, medan andra coacher vill man helst bara glömma.

Frågan är: vad är det som gör coaching så effektivt och vad är det som gör att coachmetodiken lyfter och utvecklar den som coachas?

I denna guide kommer du lära dig grunderna i coachingmetodik och vilka verktyg, metoder och tillvägagångssätt du kan använda dig utav för att lyckas coacha effektivt redan idag!

Coaching är en samtalsmetodik – en samtals- och lärmetod där coachen varsamt lotsar den individ som coachas (coacheen/klienten) genom aktivt lyssnande, varierande frågeställningar och för sammanhanget lämpliga övningar till för att förändra, utveckla eller transformera individens förmågor i syfte att bidra till ett förverkligande av hens drömmar eller mål.

”Coaching är ett utforskande samspel mellan coach och klient.”

Coachingens grundfilosofi bygger på övertygelsen om människans egen kraft och förmåga till förändring, utveckling och transformation.

Det bästa med coaching är att metodiken understödjer individens arbete med att hjälpa sig själv att finna eller uppnå sina mål, utveckla sina förmågor, och eller att närma sig sina drömmar.

Genom coachingen uppmuntras och stöttas individen, eller i förekommande fall ett (verksamhets)team, att utveckla förändra, eller transformera sina tanke-, känslo- och beteendemönster.

Coaching som metodik bidrar till att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera med syfte att medverka till insikt och utveckling tillräckligt för att uppnå personliga och eller t.ex. organisatoriska mål.

Coaching lämpar sig för allehanda livsfrågor – både av privat och professionell karaktär – och saknar gränser för vilka ämnen det går att arbeta med, så länge coachen känner sig bekväm med ämnet.

Coaching skall dock inte sammanblandas med psykologyrket, samtalsterapi, psykoterapi, eller rådgivning (expertkunskap).

De sistnämnda kräver olika typer av specialistförmågor och eller akademisk utbildning (särskilt de två förstnämnda), varför problem som kräver behandling av denna karaktär inte ingår i coachingens repertoar av förklarliga skäl.

Det kan även i sammanhanget vara relevant att förenklat klargöra att terapi av olika slag går på djupet av det förgångna för att söka ursprung, medan coaching är framåtriktande och problemlösande till sin karaktär med fokus ifrån nuläget mot önskat läge.

Det kommer an på coachen att vara uppmärksam och lotsa individen rätt, skulle det förhålla sig så att individens problematik är av sådan karaktär att specialistkompetens krävs för att hjälpa klienten – eller kan komma att utgöras av en kombination därav.

Till sin hjälp har coachen ICFs[1] kärnkompetenser, som förenklat kan betecknas som en ”verktygslåda” innehållande etiska riktlinjer och färdigheter till för att säkerställa coachens och coachingens professionella kvalitet, sekretess, coachöverenskommelse mellan klient och coach, ansvarsfördelning, samt bidra till trygghet, tillit- och förtroendeskapande.

Kärnkompetenserna är indelade i fyra grupper och inbegriper en repertoar av olika dimensioner till hjälp för att stödja coachen i arbetet med att aktivt lyssna, ställa kraftfulla frågor och öka medvetandegraden/-djupet hos klienten för ett framåtriktade och målorienterande arbete.

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande är coachingprocessens huvudfokus. Att lyssna aktivt innebär att lyssna utan att avbryta den som talar. Och att verkligen lyssna innebär att fokusera all sin uppmärksamhet på det klienten har att säga förbehållslöst, utan att döma eller lägga in sitt eget ”tyckande”.

I coachprocessen är det klienten som är den som vet. Coachen fungerar som klientens ”verktyg” som bistår genom att aktivt lyssna för att efter att klienten talat färdigt, ställa utvecklande/medvetandegörande frågor för att föra processen framåt mot klientens mål.

Coachen behöver känna sig bekväm och trygg med att inte veta och låta det vara en naturlig del av sitt arbete.

För att säkerställa att coachen hört och förstått det klienten sagt använder sig coachen av omformuleringar och speglingar i sin kommunikation.

Formuleringar som ”Du berättade tidigare att….har jag förstått dig rätt?”, eller ”Du sade att ”citat…” och sedan t.ex. följdfrågan ”Vad får det för konsekvenser för dig?” hjälper coachen att finna frågor som både medvetandegör, eller fungerar kraftfullt för det framåtskridande och transformerande arbetet.

När coachen aktivt lyssnar är det även viktigt att visa detsamma genom att nicka, hmm:a och lägga sig vinn om att ha ett öppet, inbjudande och avslappnat kroppsspråk.

Coachen behöver öva upp sin förmåga att lyssna aktivt genom att stärka sin självmedvetenhet. Att aktivt lyssna ställer särskilda krav på coachen att ”tömma sig” på störande tankar och eller känslor för att helt kunna koncentrera sig på det som klienten säger och på det som är klientens angelägenhet.

Genom ett aktivt lyssnande byggs tillit och förtroende upp, då klienten genom att bli lyssnad till känner sig – och blir – tagen på allvar. En verkligt fundamental aspekt för en lyckosam coachprocess uppbyggd på förtroende.

Men att aktivt lyssna innebär även att lyssna till det som inte sagts, till kroppsspråk, uppmärksamma samtalets temperatur, och eller vara uppmärksam på undvikanden av olika slag.

Dessa osagda ”signaler” fungerar ofta som indikatorer som coachen, när rätt tillfälle ges, kan återkomma till för att ytterligare medvetandegöra olika fundamentala aspekter för klienten att ta ställning till.

Periodvis sammanfattar coachen det som klienten sagt för att säkerställa förståelse av det sagda och för att summera delar av samtalet för klienten.

GROW-modellen – en utforskande och framåtriktande samtalsmodell

Det finns olika samtalsmodeller som coachen kan ta till hjälp i coachprocessen. En av dessa modeller är GROW-modellen – en modell som är vanligt förekommande i coaching- och förändringssammanhang.

GROW är en akronym som står för delmomenten Goal (mål eller önskat läge), Reality (nuläge), Opportunity (möjligheter, samt hinder) och Way forward/Will (vägen framåt, eller vilja).

I ”GROW:en” använder sig coachen av frågor som är ”kopplade” till de olika delmomenten. Coachen arbetar oftast med de olika delmomenten liknande vid en dans, där de olika ”turerna” inte nödvändigtvis måste komma i en särskild ordning i ett specifikt samtal, utan frågorna kan röra sig in och ut ur de olika dimensionerna i ett samtal, eller mellan samtal över tid.

Fokus ligger på att utröna vägen framåt mot målet och det önskade läget genom att utforska nuläge, hinder och möjligheter.

Styrkan i GROW-modellen är dess utforskande djupverkan som skapar framåtriktning och ett klargörande för och genom klienten själv.

Samtalsmodellen bidrar även till att medvetandegöra hinder och möjligheter, så att t.ex. oro och eller rädslor synliggörs till förmån för vägen framåt, ut ur hämningar eller hinder av olika slag och in i det som är målet eller drömmen.

Dansa i nuet

Inom coachingen finner vi ett annat fundamentalt inslag – det som beskrivs som att ”dansa i nuet”. Detta innebär att coachen smidigt följer klienten och inte sig själv. Klienten leder samtalet utefter sin egen angelägenhet och coachen följer med.

Så, varför är det viktigt att ”dansa i nuet”? När coachen är där klienten är skapas både tillit och en känsla av närhet. Detta bidrar till det som kallas för coachnärvaro och är intimt förknippat med aktivt lyssnande.

Coachnärvaro handlar om att coachen släpper kontrollen över samtalet, att coachen känner sig trygg i att inte veta, samt att coachen varierar sitt arbetssätt när så behövs. Det kan handla om att varva kraftfulla frågor med direkt kommunikation, eller att använda sig av en övning.

Det som är viktigt att nämna i detta sammanhang är att även om coachen i samtalet exempelvis får en insikt om att klientens rädsla bidrar till ett försvårande för processens framåtskridande, så bör inte coachen använda sig av sin förståelse för att ”rikta” eller bryta den process som pågår. Coachen är där klienten är. När sedan rätt tillfälle ges i samtalet, kan coachen tillsammans med klienten utforska huruvida rädslan bidrar till ett försvårande för klienten.

Hur går coaching till?

Coaching inleds med att klient och coach bokar upp ett första inledande samtal där samarbetet får ta form.

Klienten får redogöra för målet med coachingen och coachen redogör för vad coaching är och inte är, klargör roll- och ansvarsfördelning, samtalslängd, tar upp frågan om samtalsfrekvens och tydliggör ersättning per samtal eller paket.

Klienten ges också utrymme att tala om sina förväntningar. Ett coachingkontrakt upprättas i två exemplar som båda skriver under, varefter parterna får med sig var sitt påskrivet exemplar. Datum, tid och plats för ett första samtal bestäms tillsammans.

Ett coachingsamtals längd är vanligtvis mellan 45-60 minuter och kan hållas som personligt möte, via telefon, eller Skype. Brukligt är att samtalsfrekvensen inledningsvis är en gång i veckan, men kan enkelt ändras eller utformas efter behov.

Det finns ingen praxis för antal samtal, men det är inte ovanligt att klient och coach bokar upp 6-8 samtal för att sedan utvärdera efter några samtal.

I ett första samtal beskriver klienten sitt mål och nuläge. Vanliga frågor från coachen kan vara ”Vad vill du att vi fokuserar samtalet på idag?”, ”Var befinner du dig nu?”, ”Hur ser din situation ut?” På detta sätt ges klienten tillfälle att tala om och utforska det som är målet för dagens samtal och dess nuläge. Men även hur olika möjligheter eller hinder ter sig eller upplevs av klienten.

För att skapa riktning för målet och utforska önskeläget kan frågor som utröner detsamma lyda som följer ”Vad vill du?”, ”Hur skulle du vilja att det såg ut?”, ”Berätta om hur ett drömscenario skulle kunna se ut?”, ”Berätta mer!”.

Efter att klient och coach har utforskat mål, nuläge och önskeläge, möjligheter och hinder, är det dags att ta fram verktygslådan som tar klienten vidare mot sitt mål. Frågor såsom ”Hur skall du nå ditt mål?”, ”Vad ser du att du kan göra för att nå ditt mål?” låter klienten utforma en väg mot sitt mål med aktiviteter och handlingar som klienten själv känner sig bekväm med och kan internalisera.

Handlingar kan följas upp och tydliggöras med en fråga såsom ”När skall du göra det?”, ”Vill du skriva upp det i almanackan?” för att skapa ”aktivt” agerande, ett ”internt kontrakt” och en beredskap inför den kommande aktiviteten eller handlingen.

Coachingsamtalet avslutas med fördel med att klienten själv sammanfattar samtalet och berättar vad hen tar med sig från dagens samtal.

Denna avslutande summering kan utöver en ren sammanfattning av det som klienten tar med sig, även inbegripa upplevelser eller lärmoment av övningar som klienten och coachen tillsammans arbetat med, insikter, eller handlingar som klienten kommit fram till är nästa steg i processen.

Därefter är det god tid att sätta upp en passande dag och tid för nästkommande samtal. I det efterföljande samtalet följs det senaste samtalet upp med avseende på övningar, insikter, eller handlingar som klienten planerade att genomföra.

Målet för dagens samtal avstäms och samtalsprocessen inleds på nytt… ”Vad vill du fokusera på idag?”.

—-

[1]ICF – International Coaching Federation – ett globalt branschorgan för professionella coacher. Se www.icfsverige.se och https://coachfederation.org

Coaching

Coaching - ett utforskande samspel mellan coach och klient

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se