Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Så lyckas du som Coach! | Guide 2023

I den här guiden kommer du lära dig mer om grunderna i coachingmetodik och vilka verktyg, metoder och tillvägagångssätt du kan använda dig utav för att lyckas coacha effektivt. Du kommer också att få bekanta dig med vad det är som gör professionell samtalscoaching så effektivt och vad det är som gör att coachmetodiken lyfter och utvecklar den som coachas.

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

1. Vad är coaching?

Coaching är en samtalsmetodik – en samtals- och lärmetod där coachen varsamt lotsar den individ eller det team som coachas. Genom aktivt lyssnande, varierande frågeställningar och för sammanhanget lämpliga övningar till för att förändra, utveckla eller transformera individens eller teamets förmågor, syftande till att bidra till ett förverkligande av drömmar eller mål.

”Coaching är ett utforskande samspel mellan coach och klient.”

Coachingens grundfilosofi bygger på övertygelsen om människans egen kraft och förmåga till förändring, utveckling och transformation.

Det bästa med coaching är att metodiken understödjer individens arbete med att hjälpa sig själv att finna eller uppnå sina mål, utveckla sina förmågor, eller närma sig sina drömmar.

Genom coachingen uppmuntras och stöttas individen eller (verksamhets)teamet till att utveckla, förändra, eller transformera sina tanke-, känslo- och beteendemönster för att nå mål och syfte.

Coaching som metodik bidrar till att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera. Det syftar till att bidra till insikt och utveckling tillräckligt för att uppnå personliga eller exempelvis organisatoriska mål.

Coaching lämpar sig för allehanda livsfrågor – både av privat och professionell karaktär. Metodiken saknar gränser för vilka ämnen det går att arbeta med, så länge coachen känner sig bekväm med ämnet.

Coaching skall dock inte sammanblandas med psykologyrket, samtalsterapi, psykoterapi, eller rådgivning (s.k. expertkunskap). Det kräver olika typer av specialistförmågor eller akademisk utbildning (särskilt de två förstnämnda), varför problem som kräver behandling av denna karaktär inte ingår i coachingens repertoar av förklarliga skäl.

Det kan i sammanhanget också vara relevant att förenklat klargöra att terapi av olika slag går på djupet av det förgångna för att söka ursprung, medan coaching är framåtriktande och problemlösande till sin karaktär. Fokus utgår ifrån nuläget mot önskat läge.

Det kommer an på coachen att vara uppmärksam och lotsa individen rätt, skulle det förhålla sig så att individens problematik är av sådan karaktär att specialistkompetens krävs för att hjälpa klienten. Ibland kan coaching med fördel kombineras med någon form av terapi.

Till sin hjälp har coachen ICFs[1] kärnkompetenser, som förenklat kan betecknas som en ”verktygslåda” innehållande etiska riktlinjer och färdigheter till för att säkerställa coachens och coachingens professionella kvalitet, sekretess, coachöverenskommelse mellan klient och coach, ansvarsfördelning, samt bidra till trygghet, tillit- och förtroendeskapande.

Kärnkompetenserna är indelade i fyra grupper och inbegriper en repertoar av olika dimensioner till hjälp för att stödja coachen i arbetet med att aktivt lyssna, ställa kraftfulla frågor och öka medvetandegraden eller -djupet hos klienten för ett framåtriktade och målorienterande arbete.

2. Aktivt Lyssnande

Aktivt lyssnande är coachingprocessens huvudfokus. Att lyssna aktivt innebär att lyssna utan att avbryta den som talar. Och att verkligen lyssna innebär att fokusera all sin uppmärksamhet på det klienten har att säga förbehållslöst – utan att döma eller lägga in sitt eget ”tyckande”.

I coachprocessen är det klienten som är den som vet. Coachen fungerar som klientens ”verktyg” och bistår genom att aktivt lyssna för att efter att klienten talat färdigt, ställa utvecklande/medvetandegörande frågor för att föra processen framåt mot klientens mål.

Coachen behöver känna sig bekväm och trygg med att inte veta och låta det vara en naturlig del av sitt arbete.

För att säkerställa att coachen hört och förstått det klienten sagt använder sig coachen av omformuleringar och speglingar i sin kommunikation.

Formuleringar som ”Du berättade tidigare att….har jag förstått dig rätt?”, eller ”Du sade att ”citat…” och sedan t.ex. följdfrågan ”Vad får det för konsekvenser för dig?” hjälper coachen att finna frågor som både medvetandegör, eller fungerar kraftfullt för det framåtskridande och transformerande arbetet.

När coachen aktivt lyssnar är det även viktigt att visa detsamma genom att nicka, hmm:a och lägga sig vinn om att ha ett öppet, inbjudande och avslappnat kroppsspråk.

Coachen behöver öva upp sin förmåga att lyssna aktivt genom att stärka sin självmedvetenhet. Att aktivt lyssna ställer särskilda krav på coachen att ”tömma sig” på störande tankar eller känslor för att helt kunna koncentrera sig på det som klienten säger och på det som är klientens angelägenhet.

Genom ett aktivt lyssnande byggs tillit och förtroende upp, där klienten genom att bli lyssnad till känner sig – och blir – tagen på allvar. En verkligt fundamental aspekt för en lyckosam coachprocess är tillit och förtroende.

Men att aktivt lyssna innebär även att lyssna till det som inte sagts, till kroppsspråk, uppmärksamma samtalets temperatur och att vara uppmärksam på undvikanden av olika slag.

Dessa osagda ”signaler” fungerar ofta som indikatorer som coachen, när rätt tillfälle ges, kan återkomma till för att ytterligare medvetandegöra olika fundamentala aspekter för klienten att ta ställning till.

Periodvis sammanfattar coachen det som klienten sagt för att säkerställa förståelse av det sagda och för att summera delar av samtalet för klienten.

3. GROW-modellen: en utforskande och framåtriktade samtalsmodell

Det finns olika samtalsmodeller som coachen kan ta till hjälp i coachprocessen. En av dessa modeller är GROW-modellen. Det är den modell som är vanligast förekommande i coaching- och förändringssammanhang.

GROW är en akronym som står för delmomenten Goal (mål eller önskat läge), Reality (nuläge), Opportunity (möjligheter, samt hinder) och Way forward/Will (vägen framåt, eller vilja).

I ”GROW:en” använder sig coachen av frågor som är kopplade till de olika delmomenten.

Coachen arbetar oftast med de olika delmomenten liknande vid en dans, där de olika ”turerna” inte nödvändigtvis måste komma i en särskild ordning i ett specifikt samtal. Frågorna kan röra sig in och ut ur de olika dimensionerna i ett samtal, eller mellan samtal över tid.

Fokus ligger på att utröna vägen framåt mot målet och det önskade läget genom att utforska nuläge, hinder och möjligheter.

Styrkan i GROW-modellen är dess utforskande djupverkan som skapar framåtriktning och ett klargörande för och genom klienten själv.

Samtalsmodellen bidrar även till att medvetandegöra hinder och möjligheter, så att t.ex. oro eller rädslor synliggörs till förmån för vägen framåt, ut ur hämningar eller hinder av olika slag och in i det som är målet eller drömmen.

4. Dansa i nuet

Inom coachingen finner vi ett annat fundamentalt inslag – det som beskrivs som att ”dansa i nuet”. Detta innebär att coachen smidigt följer klienten och inte sig själv. Klienten leder samtalet utefter sin egen angelägenhet och coachen följer med.

Så, varför är det viktigt att ”dansa i nuet”?

När coachen är där klienten är skapas både tillit och en känsla av närhet. Detta bidrar till det som kallas för coachnärvaro och är intimt förknippat med aktivt lyssnande.

Coachnärvaro handlar om att coachen släpper kontrollen över samtalet, att coachen känner sig trygg i att inte veta, samt att coachen varierar sitt arbetssätt när så behövs. Det kan handla om att varva kraftfulla frågor med direkt kommunikation, eller att använda sig av en övning.

Det som är viktigt att nämna i detta sammanhang är att även om coachen i samtalet exempelvis får en insikt om att klientens rädsla bidrar till ett försvårande för processens framåtskridande, så bör inte coachen använda sig av sin förståelse för att ”rikta” eller bryta den process som pågår. Coachen är där klienten är. När sedan rätt tillfälle ges i samtalet, kan coachen tillsammans med klienten utforska huruvida rädslan bidrar till ett försvårande för klienten.

5. Hur går ett coachingsamtal till?

Coaching inleds med att klient och coach bokar upp ett första inledande samtal där samarbetet får ta form.

Klienten får redogöra för målet med coachingen och coachen redogör för vad coaching är och inte är, klargör roll- och ansvarsfördelning, samtalslängd, tar upp frågan om samtalsfrekvens och tydliggör ersättning per samtal eller paket.

Klienten ges också utrymme att tala om sina förväntningar.

Ett coachingkontrakt upprättas i två exemplar som båda skriver under, varefter parterna får med sig var sitt påskrivet exemplar. Datum, tid och plats för ett första samtal bestäms tillsammans.

Ett coachingsamtals längd är vanligtvis mellan 45-60 minuter och kan hållas som personligt möte, via telefon, Zoom el. liknande. Brukligt är att samtalsfrekvensen inledningsvis är en gång i veckan, men kan enkelt ändras eller utformas efter behov. Vid ledarcoaching / executive coaching är samtalsfrekvensen oftast mer utspridd över tid.

Det finns ingen praxis för antal samtal, men det är inte ovanligt att klient och coach bokar upp 6-8 samtal för att sedan utvärdera efter några samtal.

I ett första samtal beskriver klienten sitt mål och nuläge.

Vanliga frågor från coachen kan vara ”Vad vill du att vi fokuserar samtalet på idag?”, ”Var befinner du dig nu?”, ”Hur ser din situation ut?” På detta sätt ges klienten tillfälle att tala om och utforska det som är målet för dagens samtal och dess nuläge. Men även hur olika möjligheter eller hinder ter sig eller upplevs av klienten.

För att skapa riktning för målet och utforska önskeläget kan frågor som utröner detsamma lyda som följer ”Vad vill du?”, ”Hur skulle du vilja att det såg ut?”, ”Berätta om hur ett drömscenario skulle kunna se ut?”, ”Berätta mer!”.

Efter att klient och coach har utforskat mål, nuläge och önskeläge, möjligheter och hinder, är det dags att ta fram verktygslådan som tar klienten vidare mot sitt mål. Frågor såsom ”Hur skall du nå ditt mål?”, ”Vad ser du att du kan göra för att nå ditt mål?” låter klienten utforma en väg mot sitt mål med aktiviteter och handlingar som klienten själv känner sig bekväm med och kan internalisera.

Handlingar kan följas upp och tydliggöras med en fråga som ”När skall du göra det?”, eller ”Vill du skriva upp det i almanackan?” för att skapa ”aktivt” agerande, ett så kallat ”internt kontrakt” och en beredskap inför den kommande aktiviteten eller handlingen.

Coachingsamtalet avslutas med fördel med att klienten själv sammanfattar samtalet och berättar vad hen tar med sig från dagens samtal.

Denna avslutande summering kan utöver en ren sammanfattning av det som klienten tar med sig, även inbegripa upplevelser eller lärmoment av övningar som klienten och coachen tillsammans arbetat med. Det kan också handla om insikter, eller handlingar som klienten kommit fram till är nästa steg i processen.

Därefter är det god tid att sätta upp en passande dag och tid för nästkommande samtal. I det efterföljande samtalet följs det senaste samtalet upp med avseende på övningar, insikter, eller handlingar som klienten planerade att genomföra.

Målet för dagens samtal avstäms och samtalsprocessen inleds på nytt… ”Vad vill du fokusera på idag?”.

– – –

[1]ICF – International Coaching Federation – ett globalt branschorgan för professionella coacher. Se www.icfsverige.se och https://coachfederation.org

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

Vi coachar och utbildar individer, ledare och team i utveckling och förändring mot uppfyllande av mål och syfte. Vi arbetar med metoder och modeller som fungerar medvetandegörande och stödjande för individers, ledares och teams framgång.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just din, eller er utvecklingsresa!

Nedan några tips från vårt utbildningsutbud för dig som vill lära mer:

Från Chef till Coach

Accelerera individ- och teamengagemang genom dialog och coaching.

Självledarskap

Fokusera på dig själv, skifta fokus och få ut det bästa av dig själv och teamet.

Team Coaching

Frigör potential och maximera kollektiv intelligens.

Coaching - ett utforskande samspel mellan coach och klient

Varmt välkommen till oss på EPM!

Har du frågor, eller vill du boka upp ett coachingsamtal ? Fyll i formuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!