Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Fördelar med att Investera i Executive Coaching | Varför är det Viktigt?

Funderar du på om Executive Coaching är något för dig och vill veta mer?  

I den här guiden går vi igenom vad Executive Coaching är och vilka fördelar du som ledare kan förvänta dig när du anlitar en Executive Coach. 

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

1. Vad är Executive Coaching?

Executive Coaching är en professionell relation mellan en utbildad coach och dig som klient med målet att förbättra ledarskap eller ledarprestation. Genom en process med utforskande frågor, dialog och andra passande verktyg och metoder fungerar coachen som din ”tankepartner” och ditt bollplank.

Syftet med Executive Coaching är att hjälpa dig som ledare att undersöka och utveckla dina beslut, experimentera med nya sätt att tänka, agera och engagera dig. Via en individuellt utformad handlingsplan med passande metoder och verktyg bistår din coach dig i arbetet med att uppnå dina mål.

Varför är Executive Coaching fördelaktigt?

Precis som att du som ledare coachar dina teammedlemmar, kan du som ledare på liknande sätt dra nytta av coaching. Det kan handla om att fortsatt utveckla dina färdigheter, se ditt arbete med nya perspektiv eller att utvecklas yrkesmässigt på olika sätt.

Genom de utmanande tider som råder idag och det faktum att COVID-19 leder till att många av oss arbetar och samarbetar på distans, så är det ytterligare anledning till att vända dig till en coach. Nedan listar vi några gynnsamma fördelar när du anlitar en Executive Coach:

  • Stärker din effektivitet
  • Stärker din närvaro
  • Förbättrar din anpassningsförmåga
  • Ökar måluppfyllelse och gynnsammare resultat
  • Ökar din självmedvetenhet
  • Din resiliens (motståndskraft) stärks i utmanande tider

Se också avsnitt 3 och 7 där vi sammantaget och mer ingående listar ytterligare 8 viktiga fördelar med Executive Coaching.

2. Så här går det till

Executive Coaching är en erfarenhetsutvecklingsprocess som bygger förmågan att möta både kort- och långsiktiga mål. Och för att kunna bistå dig på bästa möjliga sätt inleder vi med en individuell bedömning till för att fokusera din nuvarande situation, dina behov och dina mål. Detta kan du se som ett förberedande samtal där vi tillsammans ser över hur just ditt ledarskap kan förädlas.

Efter att vi tillsammans upprättat en utvecklingsplan inleder vi coachingsamtalen som varar 60 minuter per samtalstillfälle. Vi brukar rekommendera 6-10 samtal inledningsvis, varefter vi utvärderar inför fortsättningen som brukar vara mellan 6-12 månader. Mellan våra samtalstillfällen anpassar vi övningar för att engagera dig som ledare i daglig praxis.

Vi arbetar tillsammans för att maximera din personliga och organisatoriska påverkan.

Coachingen genomförs vanligtvis one-on-one men kan också genomföras via gruppinteraktioner. Vi erbjuder traditionell ”in-person-coaching” och digital coaching via digitala verktyg såsom exempelvis Skype, Zoom, eller Webex.

Med anledning av COVID-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och vi coachar digitalt.

Executive Coaching som en del av din professionella och personliga utveckling

3. Viktiga fördelar för dig som investerar i Executive Coaching

För att du enklare skall kunna avgöra om Executive Coaching är något för dig, listar vi i detta avsnitt fem (5) av de största fördelarna med att investera i Executive Coaching. I punkt 7 Ett professionellt ledarstöd… > finner du fler fördelar att ta del av.

1. ÖKAR DIN FÖRMÅGA SÅ ATT DU KAN STÄRKA RESULTATEN

Det är naturligt att du som ledare vill bidra till att skapa så goda resultat som bara är möjligt tillsammans med kollegor, medarbetare och andra intressenter. Utav detta skäl inbegriper önskvärda ledarprestationer hög effektivitet, ökad vinst och en hög grad av professionalitet.

Genom att investera din tid i Executive Coaching ges du tillfälle att se över hur just du kan uppnå goda resultat på alla nivåer. Framförallt ges du möjlighet att i lugn och ro gå igenom det som är väsentligt för att du ska kunna uppnå de mål och de utmaningar du står inför.

2. DJUPARE INSIKTER

Lär dig mer om dig själv, om hur du uppfattas av andra och hur du kan utvecklas personligen och professionellt.

Din coach ger dig ett yttre perspektiv vilket öppnar dörrar för nya idéer om hur du kan förbättra aspekter du inte tidigare kunnat se.

3. ÖKAD BESLUTSFATTARFÖRMÅGA

Genom Executive Coaching får du med dig strategier lämpliga för att uppnå mål snabbare och med större precision.

4. EN MÖJLIGHET ATT VENTILERA

Executive Coaching ger dig utrymmet att höra din egen röst. Du kan i lugn och ro gå igenom något för dig väsentligt och få perspektiv på utmaningar och situationer.

5. DU BLIR MER MEDVETEN

Du kan lära dig mycket om dig själv när du öppen för det. Coaching hjälper dig att bli mer medveten om perspektiv, övertygelser och attityder som håller dig tillbaka från att uppnå mer.

4. Executive Coaching som en del av organisationskulturen

Att investera i Executive Coaching är en fördelaktig investering. Executive Coaching fungerar gynnsamt för hela organisationen eftersom du som ledare utvecklas. Och alla behöver vi coachning emellanåt. Alla behöver vi stöd i olika sammanhang.

Och Executive Coaching ger dig som företagsledare och andra ledare i organisationen en möjlighet att ta itu med utmaningar, reflektera över ledarskapet och se över vad som kan behöva stärkas upp för att bli en än mer effektiv ledare.

Men det finns några aspekter som det kan vara bra för dig att vara medveten om. Vi listar därför några här nedan för er och dig att ta hänsyn till om ni är i startgroparna med att anlita en Executive Coach.

SOM EN DEL AV ORGANISATIONSKULTUREN

Om coachning inte redan ingår i er organisationskultur kan det upplevas utmanande för dig som ledare att se hur behov och värde kan relateras till coaching. För det är vanligt förekommande att se Executive Coaching som en ytterligare kostnad och därför missa nyttan i ett mer strategiskt perspektiv.

Att coaching hjälper verksamheten på lång sikt är ofta underskattat. Var därför noggrann med att kommunicera fördelarna med att coachas och hur det kan kopplas till verksamhetens framgång. Mer om fördelarna och tips på hur det kan kommuniceras hittar du i avsnitt 3 och 7.

5. Executive Coaching och Return of Investment (ROI)

Hur stor är avkastningen på en investering i Executive Coaching? Och går det ens att mäta avkastningen på Executive Coaching? Det är vanliga frågor som är väl värda att ställa. Vi på EPM har metoder för att mäta ROI och nedan beskriver vi i kortare ordalag hur vi arbetar.

RETURN ON INVESTMENT

Då coaching är en utvecklande process är det svårt att ge en exakt tidsaspekt på direkt avkastning av en investering i Executive Coaching. Och detta gäller särskilt om vi jämför med andra personalutbildningsprogram. För det är som med all personlig och organisatorisk utveckling, det tar lite tid att förändra invanda beteenden och mindset.

Men Executive Coaching, i jämförelse med Life Coaching, går oftast mycket snabbare eftersom coachingen är direkt kopplad till verksamhetens behov och förväntade mål, vilket kan mätas av mot olika typer av KPI:er.

Genom att du först genomför en ledar-360° eller annan typ av ledarskapsbedömning, finns det ett gott underlag för utformandet av din individuella utvecklingsplan för en mer direkt koppling till ROI.

6. Vanligt förekommande attityder om Executive Coaching

En av de större utmaningarna som det kan vara bra att vara medveten om är att det är vanligt förekommande att ledare, chefer eller verkställande direktörer ifrågasätter värdet och behovet av att coachas. De finns ledare som anser att eftersom de är framgångsrika i dagsläget behöver de inte Executive Coaching.

JAG BEHÖVER DET INTE

I en studie, genomförd av Adam D. Galinsky et. al. vid Northwestern Kellogg School of Management, fann forskare att utökad makt tenderar att bidra till ökat självförtroende och även ökad självcentrering. Men det är inte alltid gynnsamt.

Forskarna fann också att makt lätt bidrar till att ledare riskerar att blir mer ”benägna att antingen avfärda eller missförstå synpunkter från de som saknar auktoritet”, beskriver Douglas LaBier, Huffington Post. Och det finns därmed en risk att värdefull och väsentlig information eller kompetens diskrediteras.

Det är också relativt vanligt förekommande att personer i ledande befattning ser den egna rollen som coachande. Av detta skäl kan det därför vara svårare att se att du själv som ledare skulle kunna vara i behov av coaching.

Då du som ledare traditionellt är den som ger information, delegerar, står för översynen av olika processer, mål och resultat, är det också naturligt att rollen upplevs som ”givande”.

Ledaren som både givare och mottagare

När ditt perspektiv skiftar och du ser din roll som ett givande såväl som ett mottagande är det lättare att se fördelarna med coaching. För coachingens styrka ligger i att metodiken är självutvecklande.

Eftersom Executive Coaching leder till ökad självmedvetenhet och en utökad förståelse för hur det egna sättet att leda påverkar andra så ökar också din ledarförmåga. För när du som ledare är i balans skapas hållbara förutsättningar för högpresterande och engagerade team. När du som ledare är i balans skapas hållbara förutsättningar för en högpresterande och välmående organisation.

7. Executive Coaching – ett professionellt ledarstöd

I det sista avsnittet listar vi de återstående tre (3) fördelarna med Executive Coaching. Framförallt handlar det om nyttan med ett professionellt ledarstöd. Ett stöd till för dig som ledare i både med- och motgång. Ett bollplank och någon att lita till när du behöver.

Därutöver kan din coach även hjälpa dig med att bringa klarhet i olika typer av situationer och fungera som ett emotionellt stöd i hanteringen av svåra situationer och utmaningar.

6. ETT PROFESSIONELLT STÖD

Att fatta svåra beslut är en del av ditt jobb som ledare. Din Executive Coach fungerar som bollplank och stöd. Din coach är en tredje part som finns där för dig och hjälper dig när du behöver fatta tuffa beslut.

7. FINNA DIG SJÄLV

Din Executive Coach kan hjälpa dig att bringa klarhet i och identifiera vilka värderingar som betyder mest för dig.

8. EMOTIONELLT STÖD

Det kan vara ensamt på toppen. Din coach kan ge dig det emotionella stöd du behöver för att fatta viktiga beslut eller i arbetet med att hantera svåra situationer.

Några avslutande rader

Innan vi avslutar vill vi återigen betona att Executive Coaching fungerar gynnsamt för ledare på alla nivåer och i alla branscher. Detta innebär att oavsett om du är ledare på C-levelnivå eller på mellannivå, så är fördelarna många och gynnsamma.

Om du tillhör de som inte ännu provat Executive Coaching eller om du önskar återuppta coaching igen, så ta tillfället i akt och boka upp ett första kostnadsfritt samtal med någon av våra EPM-Coacher. Vi finns till för dig och ser till att din tid med oss är väl värd investeringen.

Och kom ihåg; Executive Coaching ger dig möjlighet att arbeta igenom olika arbetsrelaterade utmaningar, se nya perspektiv och få det stöd du behöver för att kunna uttrycka ditt bästa jag och nå uppsatta mål!

Om våra coacher

Våra coacher på EPM har en gedigen affärsbakgrund, lång erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå, affärsfokus och lång erfarenhet av coachning. Alla våra coacher är ICF-diplomerade och eller certifierade. Vi arbetar efter devisen att tillsammans klarar vi allt!

Varmt välkommen till oss på EPM! Här bokar du enkelt upp ditt kostnadsfria coachingsamtal! Här kan du läsa mer om våra coacher >

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

…………………………………………………

Vi utbildar och coachar ledare och team i utveckling och förändring mot uppfyllande av strategi, mål och vision genom ett värderingsdrivet, medvetet och stödjande ledarskap avsett för framgång. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just din, eller er utvecklingsresa!

Några tips från vårt utbildningsutbud för dig som vill lära mer:

Självledarskap

Fokusera på dig själv, skifta fokus och få ut det bästa av dig själv och teamet.

Autentiskt Ledarskap

För dig som vill leda med trygghet, omtanke och målfokusering.

Sociala Färdigheter

Utveckla goda relationer, skapa förutsättningar för samstämda resultat.

Executive Coaching som en del av din professionella utveckling

Varmt välkommen till oss på EPM!

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!