Skip to main content

Ledarkvaliteter

Executive Coaching gör dig till en bättre ledare

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Allt du behöver veta om coaching och mentorskap?

Coachning och mentorskap är en processorienterad samtalsmetodik som gör det möjligt för både enskilda klienter och företagsklienter att uppnå sin fulla potential. Och coaching och mentorskap delar många likheter och kombineras därför ofta i ledar- och organisationssammanhang.

Jag beskriver därför först de gemensamma faktorer som coaching och mentorskap har gemensamt. Därefter beskrivs skillnaderna mellan de båda metoderna. Tjänsterna erbjuds både som en ersatt roll (professionellt) eller som en oersatt (filantropisk) roll – och ofta i en kombination, så kallad Mentor Coaching. 

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

Likheter mellan coaching och mentorskap

Nedan listas de huvudsakliga likheterna mellan coaching och mentorskap:

 • Metoderna är till för att facilitera utforskningen av behov, drivkrafter, önskningar, färdigheter och tankeprocesser för att hjälpa individen till en verklig och varaktig förändring.
 • Både coaching och mentoring är en frågeteknisk samtalsmetodik, till för att underlätta utforskningen av egna tankeprocesser i syfte att identifiera lösningar och åtgärder snarare än att anta ett helhetsperspektiv.
 • Coaching och mentorskap fungerar stödjande för klienten att sätta lämpliga mål och metoder för att bedöma framsteg i förhållande till målsättningen.
 • Observera, lyssna och ställa frågor för att förstå klientens situation är en annan likhet metoderna emellan.

Det är vanligt förekommande inom både coaching och mentoring med användning av kreativa verktyg och tekniker, vilka kan inbegripas i det enskilda samtalet såväl som utanför. Vanligast är olika former av övningar, utbildning i olika former, facilitering och rådgivning (inom mentoring).

En annan väsentlig aspekt för både coaching och mentorskap är uppmuntrandet av engagemang för åtgärder och utveckling i termer av varaktig personlig tillväxt och förändring.

Att upprätthålla en ovillkorligt positiv hänsyn till klienten, vilket innebär att coachen alltid är stödjande och icke-dömande i relation till klientens åsikter, livsstil och ambitioner är en annan gemensam nämnare.

 • Coachen bör aktivt säkerställa att klienten utvecklar personliga kompetenser och inte utvecklar ohälsosamma beroenden i coaching- eller mentorförhållandet.
 • Att utvärdera resultaten av processen genom att använda objektiva åtgärder där så är möjligt för att säkerställa att relationen är framgångsrik och att klienten uppnår sina personliga mål är ytterligare en gemensam faktor.

Både i coaching och i mentoring uppmuntras klienten till att ständigt förbättra sin kompetens och att forma nya utvecklingsallianser där så är möjligt för att uppnå sina mål.

 • En coach och/eller en mentor arbetar inom sina personliga kompetensområden. Om så krävs kan coachen rekommendera klienten till en coach eller mentor med annan specifik kompetens.
 • Det är ytterst väsentligt att coachen har kvalifikationer och erfarenhet inom de områden som kompetensöverföringstjänsten erbjuder.

Det är i sammanhanget väsentligt att betona att det både i coaching och mentoring är av yttersta vikt att säkerställa att klienten erhåller coaching på för klienten korrekt nivå och att programmets längd inte är för kort eller för lång.

Den gemensamma nämnaren som förenar alla typer av coaching och mentorskap är att dessa tjänster erbjuder ett uttrycksmedel för analys, reflektion och åtgärder som i slutändan gör det möjligt för klienten att uppnå framgång i fler områden i sitt liv eller inom sin profession.

Skillnaden mellan coaching och mentorskap

Som framgår ovan finns det många likheter mellan coaching och mentorskap. Mentoring, i synnerhet i dess traditionella bemärkelse, gör det möjligt för en individ att följa en mer senior och mer erfaren kollega eller extern samtalspartner som kan vidarebefordra kunskap, erfarenhet och öppna dörrar till annars svåråtkomliga eller oåtkomliga möjligheter.

Coaching å andra sidan utförs vanligen inte utifrån att coachen har direkt erfarenhet av sin klients formella yrkesroll, såvida inte coachingen är specifikt kompetensinriktad – som vid t.ex Executive Coaching.

Med detta sagt, finns det professionella coacher som erbjuder sina tjänster under namnet mentorskap som inte har någon direkt erfarenhet av sina klienters roller och det finns andra som erbjuder tjänster under namnet coachning men som utövar mentorskap. Det är därför viktigt att först vara på det klara med vad just dina behov är för att säkerställa att den coach eller den mentor du väljer kan förse dig med den typ av hjälp och den kompetensnivå du behöver – oavsett vilken tjänst du eftersöker.

Business coaching och mentorskap

Organisationsutveckling, eller organisationsförändringar som uppstår genom fusioner och förvärv, likväl som behovet av att ge nyckelpersoner stöd genom en förändring i roll eller karriär är ofta katalysatorer till och inspiration för företag eller individer att söka sig till coaching eller mentorskap.

Tidigare var coaching och mentorskap reserverat för chefer och företagsledare, men nu är det tillgängligt för alla som är i behov av ett professionellt eller personligt utvecklingsverktyg.

Coaching och mentorskap är också ofta kopplade till organisatoriska förändringsinitiativ för att hjälpa personal att acceptera och anpassa sig till förändringar på ett sätt som överensstämmer med deras personliga värderingar och mål.

Individfokuserad coaching och mentorskap kan bidra till och stärka motivationsnivå och produktivitet, samt minska personalomsättningen när människor känner sig värdefulla och kopplade till xxx små och stora organisatoriska förändringar. Denna roll kan tillhandahållas av interna tränare eller mentorer och i allt högre grad av professionella coachingbyråer.

Coaching- och mentorprogrammen visar sig i allmänhet vara populära bland anställda, eftersom coachning uppnår en balans mellan att uppfylla organisationsmål och mål samtidigt som hänsyn tas till personliga utvecklingsbehov hos enskilda medarbetare. Det är ett tvåvägsförhållande med både organisationen och den anställde som får betydande fördelar.

Det finns också en ökande trend för individer att ta större ansvar för sin personliga och professionella utveckling och även de som är anställda i stora organisationer är inte längre beroende av arbetsgivare för att ge dem alla eller deras karriärutvecklingsbehov. Antalet individer har deltagit i en ökning av antalet privatpersoner som uppdragsgivare och mentorer. Vissa letar efter en karriärbyte, men många försöker också maximera sin potential med en befintlig arbetsgivare eller uppnå större balans med sitt arbete och hemliv.

Executive Coaching & Mentoring

Det finns en hel del likheter som överlappar mellan Business coaching, Executive coaching och mentoring. Och det finns ett växande antal av yrkesverksamma i Sverige med benämningen Executive Coach och mentor som också differentierar sig på marknaden på olika sätt. En hel del kan skilja dem åt. Typiska skillnader mellan Business Coaching, Executive coaching och mentoring är att Executive coaches och mentorer vanligtvis:

 • Har egen erfarenhet av professionella och ledande roller
 • Suttit i styrelse och/eller arbetat på VD-nivå
 • Arbetar med ledare på C-nivå (kan även arbeta med ledare på andra ledarnivåer)
 • Erbjuder fullständig konfidentialitet

Prestationscoaching och mentorskap

Många klienter söker coaching eller mentorskap för att stärka upp och förbättra sina prestationer. Coaching och mentorskap har visat sig vara mycket framgångsrikt avseende olika typer av utmaningar – särskilt med avseende på prestationer.

Kompetenscoaching och mentorskap

Kompetenscoacher och mentorer kombinerar ett helhetsperspektiv för personlig utveckling med ett fokus på de grundläggande färdigheter som en medarbetare behöver utföra i sin yrkesroll. Den som utövar kompetenscoaching eller mentoring bör vara erfaren och kompetent i ämnet för de färdigheter som undervisas.

Kompetenscoachingprogram skräddarsys specifikt för individen, med hänsyn tagen till kunskap, erfarenhet, mognad och ambition och är generellt inriktad på att uppnå ett antal mål för både individen själv och företaget. Dessa mål inkluderar ofta att medarbetaren kan utföra specifika, väldefinierade uppgifter samtidigt som man tar hänsyn till personens både personliga och karriärutvecklingsbehov.

Avslutningsvis – det finns professionella coacher som erbjuder sina tjänster under namnet mentorskap, som inte har någon direkt erfarenhet av sina klienters roller och det finns andra som erbjuder tjänster under namnet coachning men som utövar mentorskap. Det är därför viktigt att först vara på det klara med vad just dina behov är för att säkerställa att den coach eller den mentor du väljer kan förse dig med den typ av hjälp och den kompetensnivå du behöver – oavsett vilken tjänst du eftersöker.

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

Ledarkvaliteter

Executive Coaching gör dig till en bättre ledare

Varmt välkommen till oss på EPM!

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!