Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Hur kan jag hantera andras passivt aggressiva beteende på jobbet? | Guide 2022

Den här artikeln är skriven för dig som är intresserad av att veta mer om vad passivt aggressivt beteende är och som söker tips på hur du kan kan göra om du har en passivt aggressiv medarbetare eller kollega.

I artikeln går vi igenom vanliga exempel på hur passivt aggressivt beteende ser ut och vi är övertygade om att du kommer att känna igen flera av dem. Du får också med dig viktiga hållpunkter att utgå ifrån om du står inför ett möte med en passivt aggressiv person.

För dig som är ledare har vi några extra tips, men flertalet av dem kan du även använda dig av om det är en kollega som det är svårt att kommunicera och samarbeta med.

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

1. Vad är passiv aggressivitet?

Passiv aggressivitet är ett avsiktligt men ändå dolt sätt att uttrycka ilska på. Termen har sitt ursprung i andra världskriget, efter att soldater slutade följa instruktioner från sina befäl.

När en person uppvisar ett passiv-aggressivt beteende uttrycker hen indirekt sina negativa känslor istället för att öppet prata om dem. Och en person med ett passivt aggressivt beteende kan känna sig arg, orolig, eller frustrerad, men verkar ändå som att hen är neutral, trevlig eller till och med glad. Personen hittar sedan indirekta sätt att visa andra hur hen verkligen känner.

Anledningen till att en person uppvisar passiv aggressivitet är utifrån rädslan för konflikter och för att öppet visa sin ilska. Men innan vi fortsätter, är det på sin plats att klargöra att passiv aggressivitet inte är en psykisk sjukdom, utan att det är ett beteende.

Passiv aggressivitet beskrivs bäst som ett personlighets- och beteendemönster som tar sig uttryck i en allmänt negativ inställning till livet och dess olika inslag – således även arbetet.

Vad är då syftet med passiv aggressivitet? Jo, syftet med ett passivt-aggressivt beteende är att få andra att känna sig frustrerade, men också att få agera ut den ilska som den passivt-aggressiva personen hyser inom sig. Dessa personer föredrar att inte vara direkta och öppna med sina känslor, samtidigt som de upplever att de inte kan uttrycka sig öppet. De är helt enkelt rädda för att uttrycka sina åsikter, sina behov eller sin oro.

En annan viktig aspekt att ha med sig är att dessa personer saknar självförtroende nog för att uttrycka vad de står för, varför de hellre gör ner andra indirekt. Och den här typen av beteende skadar inte bara dina professionella relationer, utan även de personliga.

Passiv-aggressivitet är ett beteendemönster som innebär att en person indirekt uttrycker negativa känslor i stället för att öppet ta itu med dem.

2. Hur kan passiv aggressivitet definieras

Passiv aggressivitet kan definieras som förklädd ilska eller fientlighet, uttryckt genom ett mer maskerat sätt att utöva makt och kontroll på – med hopp om att komma undan med det.

Boka 30-minuters kostnadsfri rådgivning idag!

3. Vanliga exempel på passivt-aggressivt beteende

Några vanliga exempel på passivt aggressivt beteende på arbetsplatsen inkluderar anställda som uttrycker sitt missnöje genom att upprepade gånger:

 • Förhala eller utföra uppgifter ineffektivt.
 • Medvetet välja att inte vidta åtgärder som kan förhindra att problem uppstår.
 • Undviker att ta till sig viktig information.
 • Klagar på och skyller på andra för de egna problemen som uppstår.
 • Underminerar andras auktoritet genom rykten, skvaller och klagomål.
 • Skämmer ut kollegor offentligt på möten eller under presentationer.
 • Undviker konfrontationer och skickar hellre mejl, lämnar röstmeddelanden på mobilen, eller på annat sätt meddelar sitt missnöje. Men inte öga-mot-öga.

Ett annat vanligt exempel på en passivt aggressiv persons beteendemönster är att personen drar sig tillbaka och tjurar, hellre än att uttrycka egna åsikter eller behov. Andra vanliga inslag är att den passivt-aggressiva är sarkastisk, är avvisande mot förslag, sätter sig i motstånd mot krav, kommer med olika ursäkter och spelar offer.

Och nu kanske du tänker att ett passivt aggressivt beteende låter som att det är intimt förknippat med manipulatörens beteende. Det går definitivt att hävda att passiv aggressivitet är manipulativt. Det som dock skiljer en manipulatörs beteende från en person som är passivt aggressiv är att manipulatören oftast är ute efter att styra andra bort ifrån de egna målen eller att helt enkelt styra och kontrollera andra för egen vinnings skull.

Den person som är passivt aggressiv till sin natur gör det för att maskera sina egna tillkortakommanden och sin aggressivitet för att undvika konfrontation och konflikter. Passiv aggressivitet är också ett mönster av passiv fientlighet och ett undvikande av direkt kommunikation. Förstås är passiv aggressivitet ett vanligt inslag i en manipulatörs verktygslåda.

Men låt oss nu gå över till att titta närmare på några effektiva sätt att hantera passiv aggressivitet på.

För den passivt aggressiva medarbetaren är det en vinst att få en kollega att förlora sitt lugn.

4. Så hanterar du passiv aggressivitet

Det allra bästa tillvägagångssättet att hantera en passivt-aggressiv medarbetare är först och främst att förstå dynamiken bakom beteendet och att medvetet fatta ett beslut om att förhålla sig lugn och professionell, oavsett vad som sägs eller görs. Det är nämligen så att den passivt-aggressiva medarbetaren känner tillfredsställelse och en känsla av makt när dennes handlingar leder till att en kollega ger fullt uttryck för sin ilska. För den passivt aggressiva medarbetaren är det en vinst att få en kollega att förlora sitt lugn.

Och att hålla sig lugn när någon delar ut pikar eller är uppenbart passivt aggressiv är naturligtvis lättare sagt än gjort, eftersom personen i fråga ofta söker efter en trigger som ska få dig att tappa fotfästet och humöret.

Nyckeln är att känna igen tecknen för ett passivt aggressivt beteende och veta vem det är du har att göra med. Genom en ökad förståelse för beteendet kan du stå över impulsen att försvara dig eller att gå in i konflikt. För utan motstånd faller det passivt aggressiva beteendet platt och det blir uppenbart för alla andra att personen beter sig oansvarigt och opassande.

Eftersom en passivt aggressiv person regelbundet klagar på både arbetsplats och kollegor är beteendet till öppen beskådan. Och ofta är beteendet riktat mot olika kollegor. Vad som därför är viktigt att tänka på när en kollega uppvisar ett passivt aggressivt beteendemönster är att inte falla in i ett liknande mönster själv.

Om du väljer att ta ett samtal med kollegan i fråga, se till att inte skuldbelägga genom att säga, ”Du är si, eller när du gjorde så”, det förvärrar bara situationen. I stället är det bättre att inleda med jag- och vipåståenden och frågor, som…”när vi satt på mötet idag så upplevde jag …,” eller ”så kände jag mig…” – följt med din känsla eller din upplevelse. Fråga därefter hur din kollega kände sig och upplevde det. En bra följdfråga att fortsätta med därefter kan vara: ”Jag skulle vilja lösa det här tillsammans med dig… berätta gärna hur du skulle vilja att vi löser det?”.

För när du går ifrån att skuldbelägga och berätta om hur det här påverkade dig och att du ber om en lösning tillsammans och att den passivt aggressiva kollegan ges utrymme att beskriva sin egen syn på situationen är det möjligt att din kollega medger en viss irritation eller ilska. På det här sättet undviker du konflikt och konfrontation som är det som den passivt aggressive är allra mest rädd för.

UTBILDNING

Framtidens Ledare

– Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker verklighet

5. Att tänka på inför ett samtal med en passivt aggressiv person

 • Börja med att närma dig konversationen med perspektivet att det finns en gemensam nämnare. Se samtalet som en potential för en lösning och rama in det så.
 • Efter att du har uttryckt din känsla och upplevelse är det dags att lyssna för att förstå den passivt aggressives perspektiv. Döm inte, utan håll ett öppet sinne. Kom ihåg att du är den som är både mer medveten och mogen i samtalet.
 • När du hittat ert gemensamma syfte eller mål, fokusera enbart på det. Undvik skuldbelägganden av alla de slag.
 • Undvik också att anta vad den andra personen borde tycka eller känna relativt situationen. Prova att behandla konversationen som att det handlar om att lösa ett gemensamt problem.

Ibland händer det vi inte vill ska hända; den passivt aggressive kollegan lämnar samtalet upprörd, utan att ni kommit fram till någon lösning. Det är då viktigt att eskalera till närmaste chef eller till HR och inte låta saken bero. Du har tagit ditt ansvar för en lösning och då är det dags att låta andra ta över. För om en passivt aggressiv kollega får fritt spelutrymme så blir teamkänslan snabbt giftig och det tar kraft ifrån det som ni är där för att göra – vilket är de mål som ni är satta att uppnå tillsammans.

Och även om det kan kännas olustigt att ta tag i, så ska du komma ihåg att för den passivt aggressive så är rädslan för att uttrycka sin ilska ännu värre.

 

6. För dig som är ledare

För dig som är ledare, så skulle jag vilja föreslå att du adresserar problemet direkt, att du ser till att kontrollera dina egna känslor, oavsett om det är irritation eller ilska du känner i samtal med en passivt aggressiv medarbetare, och att du inser att du inte kan förändra en passivt aggressiv person. Och du kan stoppa passivt-aggressivt beteende från att fortgå eller att spridas genom att:

 • Vara äkta. När du som ledare kommunicerar och agerar uppriktigt, får det till effekt att teammedlemmarna engagerar sig och kommunicerar. En transparent miljö medför att alla i teamet känner sig trygga med att kommunicera sina upplevelser. På detta sätt får passiv aggressivitet svårt att få fäste.
 • Vara konsekvent. Som ledare är det ditt jobb att konsekvent främja den organisationskultur du vill ha genom dina ord och handlingar. När du är konsekvent och följer upp lär sig ditt team att det går att lita på dig.
 • Främja till feedback och kommunikation. Det viktigaste verktyget du har för att skapa framgång är genom öppenhet och effektiv kommunikation. Genom att främja till feedback och ett hälsosamt kommunikationsmönster uppmuntrar du teammedlemmarna att komma till dig så snart problem uppstår. Det är också viktigt att det finns ett tryggt utrymme för att diskutera frågor, utmaningar och svårigheter.

Gör det därför till en vana att gå igenom ert sätt att vara, era projekt, aktiviteter och uppgifter med ett kritiskt öga öppet. På detta sätt lämnar ni så lite som möjligt till slumpen och ett passivt aggressivt beteende får svårt att få fäste. Se därför till att alla deltar.

 • Var också in- och medkännande. En ledare behöver bygga både starka och effektiva relationer med teammedlemmar, kollegor och olika intressenter. När du samtalar med teammedlemmarna, se till att spendera lika mycket tid med dem, visa medkänsla och glöm inte bort att vara människa.
 • Och så slutligen – kom ihåg att checka in regelbundet med teamet. Förhållanden byggs inte upp genom enstaka samtal. När du checkar in regelbundet med teamet och hör dig för om hur det går, är det viktigt att du strävar efter så öppna kommunikationslinjer som möjligt, så att teammedlemmarna förstår att de kan lita på dig i en mängd olika avseenden. Genom att du checkar in regelbundet kommer du också att kunna motverka passivt aggressivt beteende mer effektivt.

7. Hur kan vi hjälpa till?

Vi är framme vid slutet på den här artikeln. Och vi vill avsluta med att bekräfta det faktum att ha en passivt aggressiv medarbetare i organisationen kan vara extremt påfrestande och stressande för alla inblandade. Och negativa attityder och beteenden tenderar dessutom att smitta. Så om du misstänker eller upptäcker att du har en passivt-aggressiv medarbetare i teamet och vill försöka få det att fungera är det viktigt – oavsett om du är kollega, eller om du är ledare – att ta tag i situationen så snart det bara går. På detta sätt kan du och ni bibehålla tillit och en god teamgemenskap så att ni kan fokusera på det som är viktigt.

Skulle det vara så att du har några frågor, eller om du står inför en ledar-, medarbetar- eller affärsutmaning och behöver någon att diskutera med, så känn dig alltid välkommen att höra av dig.

Om du finner dig i behov av coaching i din roll eller som privatperson, så kan du enkelt boka upp ett kostnadsfritt 30-minuters första samtal här >.

För dig som blivit intresserad av att komplettera din ledarkompetens så har vi olika utbildningar som kan passa dig, ditt team och din organisation. Desamma finner du under fliken EpmAcademy.

Vi på EPM önskar dig allt gott och en fin fortsättning på din dag!

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

…………………………………………………

Nedan några tips från vårt utbildningsutbud för dig som vill lära mer:

Autentiskt Ledarskap

För dig som vill leda med trygghet, omtanke och målfokusering.

Kollektiv Intelligens

Ledarskap och teamskap – från problemlösning till samarbete och samskapande.

Framgångsrika Team

Lär dig skapa motståndskraftiga och kreativa team.

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och uppnå bättre resultat?

KONTAKTA OSS HÄR!Varmt välkommen!