Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Ta 7 steg Mot Resiliens | Stärk Din och Teamets Motståndskraft

Den utmanande tid vi fortsatt befinner oss i kan upplevas påfrestande på många olika sätt. Social distansering parad med kontinuerligt begränsande folkhälsorekommendationer och snabba förändringar påverkar oss i yrkes- såväl som i privatlivet. Och vår individuella och kollektiva motståndskraft och uthållighet testas nu mer än någonsin tidigare.
Men vad är det som kan bidra till att vi blir mer resilienta (motståndskraftiga) när det kommer till utmaningar, motgångar och svårigheter, så att vi kan hantera stress bättre och återhämta oss snabbare? En del av svaret kan vi hitta i begreppet resiliens.
Vi inleder med att reda ut begreppet resiliens. Därefter finner du 7 steg och tips på hur du kan bli mer motståndskraftig. Innan vi avslutar, får du insikt i hur ni tillsammans i teamet kan stärka er resiliens.
Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

1. Vad är Resiliens?

Resiliens har sitt ursprung inom fysiken som en term för ”elasticitet”. Men efter att begreppet gjort sitt intåg i samhällsvetenskaperna och i psykologin har det kommit att användas för att beskriva människors och systems förmåga till återhämtning. Det inbegriper även en förmåga att möta och klara svåra utmaningar och påfrestningar, att övervinna svårigheter och motgångar.

En definition

Psykologer definierar motståndskraft som ”processen att anpassa sig väl igenom motgångar, trauma, tragedi, hot eller andra betydande källor till stress”.

Och det kan handla om familjeproblem och förhållandeproblem, allvarliga hälsoproblem, arbetsplatsrelaterade utmaningar eller ekonomiska stressfaktorer. Och likväl som resiliens innebär att återhämta sig och ”studsa tillbaka” från olika svåra upplevelser, kan det också innebära djup personlig utveckling.

Fördelen med resiliens är att det inte är en ”fast” egenskap som vissa individer är födda med, utan det är något som vi kan träna upp – enskilt såväl som i grupp. Och kom ihåg att vi är både starkare och mer motståndskraftiga än vad vi ofta tror. Särskilt tillsammans.

”Resilience Is For Thriving, Not Just Surviving”
– Dr. Rick Hanson

2. Ta 7 steg mot resiliens

Att stärka upp sin resiliens är som att träna upp en muskel. Det behöver lite tid – tid väl värd att investera i. Genom att fokusera på att stärka din motståndskraft och växa med utmaningarna, får du ett inre verktyg som bistår dig när du upplever stress och genomlever olika utmaningar. Nedan finner du 7 strategier och tips att använda dig av.

2.1 Utveckla och vårda relationer

Håll kontinuerlig kontakt med ditt personliga och professionella nätverk. Goda relationer skapar ett fundament som gör det enklare att nå mål, hantera svårigheter och dela olika perspektiv. Är du ledare, så kom ihåg att relationer är en avgörande beståndsdel för framgång vad gäller teamets resiliens. Avsätt gärna utrymme för relationstid.

2.2 Prata om vad det är du och ni går igenom

Kommunikation och att dela med sig av det som är arbetsamt är alltid viktigt, men det är extra viktigt i utmanande tider. När vi ärligt delar med oss med varandra ges vi också tillfälle att finnas till som stöd.

En annan fördel med att dela med sig är att tilliten ökar. Och när vi luftar det som bekymrar oss i en tillitsfull miljö skapar vi utrymme för lösningar och ges därmed en möjlighet till att gå vidare. För dig som ledare är det viktigt att ge teamet kontinuerliga möjligheter att få prata igenom det som sker.

2.3 Vårda ett positivt mindset

Något som brukar fungera stödjande när vi går igenom tuffa tider är att se på en utmaning som en av många andra tidigare utmaningar. Och de utmaningar som ligger bakom oss har du eller ni tagit er igenom.

Eftersom att vi människor ofta inleder med att problematisera så kan det få en hindrande effekt om vi fastnar i att problematisera. När vi istället påminns om vår framgång i olika avseenden bidrar det till ett mindset som samverkar till att skapa utrymme för lösningar på den utmaning vi står inför. Ett mer positivt mindset samverkar till styrka och en övertygelse om att även detta går att komma igenom.

Läs gärna Carol Dwecks bok som behandlar Fixed och Growht Mindset. I boken går hon igenom hur vårt mindset antingen fungerar som en försvårande eller bidragande faktor.

2.4 Var öppen för nya perspektiv

När vi går igenom utmaningar är det lätt hänt att vi fastnar i gamla välkända spår. Och det kan upplevas svårt att skapa och tillämpa nya beteenden i förändringstider. För när det är jobbigt så tenderar vi att hålla oss till det som är både välkänt och invant.
Men om vi istället ser det här som en möjlighet att stärka upp det som inte fungerat väl tidigare, om vi tar tag i de surdegar som legat och jäst alldeles för länge, så kan vi se den här tiden som en tid av utveckling och transformation hellre än en tid som är hindrande. Ta er därför tiden att lära nytt, lära av varandra och se över hur du och ni kan anpassa er inför framtiden.

2.5 Ta emot eller sök hjälp om det behövs

För många människor kan det vara tillräckligt att använda sina egna resurser och de typer av strategier som listas här för att bygga upp sin motståndskraft. Men ibland kan vi fastna eller ha svårt att göra framsteg på vägen mot att bygga upp vår resliens. En professionell coach kan då vara till god hjälp. Och att söka hjälp, eller ta emot hjälp från andra människor vi litar på när det är motigt och tufft, hjälper oss att komma vidare i utmanande tider.

2.6 Väx dina inre styrkor

I de utmanande tider vi befinner oss i är det viktigt att växa inre styrkor såsom egenvärde, tålamod, vänlighet och glädje. Och dessa inre kvaliteter gör dig mer resilient och utgör också grunden för ett varaktigt välbefinnande i en föränderlig värld.

Var medveten om den stress du upplever och hur utmaningar får dig att känna. Lämna sedan utrymme för att ge dig själv en god portion medkänsla. När du är omtänksam om dig själv, ger dig själv värme, stöd och medkänsla, kan du hantera stress och driva dina drömmar med en djupare känsla av förmåga och tillfredsställelse.

2.7 Och sist men inte minst – ta väl hand om dig själv

Det finns många sätt att ta hand om sig själv. Och för att skapa de bästa förutsättningarna för motståndskraft – fysiskt såväl som mentalt – kan någon form av fysisk träning vara ett sätt. Att utöva någon mindfulnessmetodik ett annat.

När vi tränar fysiskt sänks blodtrycket, endorfiner frigörs som bidrar till välmående, fysiken stärks, du sover bättre och din förmåga att bearbeta stress ökar. För att öka motståndskraft och förmåga att bearbeta svårigheter är någon form av fysisk aktivitet att rekommendera.

Men vi är så mycket mer än vår fysik. Och vårt mentala välmående är minst lika viktigt att ta hand om som det fysiska. Genom att utöva någon form av mindfulnessteknik ökar du din självmedvetenhet. Och forskning visar att de som mediterar dagligen sover bättre, är mer stresståliga, hanterar utmaningar och står emot motgångar mer effektivt.

Andra fördelar som ett mindfulnessutövande visat prov på genom olika studier är en ökad förmåga att hantera besvärande känslor och tankar. Och detta i sig ger oss utrymme att kunna fokusera på det som leder oss mot framgång.

Så ge dig själv och andra utrymme för att träna det inre såväl som det yttre.

UTBILDNING

Psykologiskt Trygga & Resilienta Team

– Frigör Potential och Frodas i en Utmanande Värld

3. Hur kan ni i teamet stärka er resiliens?

Förutom att stärka och utveckla den egna motståndskraften när vi genomlever utmaningar, svårigheter och motgångar, så kan också teamet bli mer motståndskraftigt. Och i särskilt utmanande tider är resiliens en framgångsfaktor som bör vårdas.

Men hur kan resiliens byggas upp i teamet?

I en studie där forskare från bland annat North Carolina University tillfrågade 2000 coacher i syfte att få svar på hur resilienta team skapas och utvecklas visade resultaten att resilienta team har fyra saker gemensamt.

  1. De är övertygade om att de kan utföra och slutföra uppgifter tillsammans.
  2. De delar en gemensam mental modell för teamwork.
  3. De har förmågan att improvisera.
  4. De känner tillit till varandra och är psykologiskt trygga.

Men vad är det för kunskaper som behövs för att stärka och bygga upp teamets resiliens? Nedan hittar du några tips och strategier för hur ni framgångsrikt kan stärka teamets resiliens.

3.1 Reducera stress

Börja med att lära er mer om stress, hur det påverkar prestation och välmående och hur ni kan reducera stress.

3.2 Hantera stressiga moment och oro

I det nuvarande klimatet är stress ett ständigt närvarande inslag, vilket också har en störande effekt på vår sinnesfrid och därmed också på vår förmåga att hålla fokus. Lär er därför mer om hur ni effektivt kan hantera stressfyllda situationer.

Lär er även mer om hur ni kan öka förståelsen för hur oro uppkommer, vad som är en vanlig orsak till oro, hur ni kan minimera dess inverkan och hur ni bättre kan hantera den.

3.3 Stärk fokus, koncentration och ett inre lugn

Mindfulness har visat sig effektivt för att minska stress, stärka fokus och koncentration. Eftersom vi befinner oss i en period av hög osäkerhet och förändring är behovet av ett inre lugn än större. Lär er mer om hur ni kan stärka fokus, koncentration och ett inre lugn i stressfyllda situationer.

3.4 Behärska den inre kritikern

När vi upplever stress tenderar vi att tillåta att vår inre kritiker gör sin röst hörd alltmer frekvent. Och den inre kritikern är som en ”taskig” vän, som är negativ och ger uttryck för sådant vi själva inte skulle önska att någon annan sa till oss. Lär er några enkla tekniker för att hantera den inre kritikern när sinnesfriden utmanas.

3.5 Tacksamhet som stressreducerare

Tacksamhet är en känsla som liknar uppskattning och psykologiforskningen har funnit neurologiska skäl till varför så många människor kan dra nytta av att uttrycka tacksamhet för (arbets)livet och dess innehåll – även i tider av utmaning och förändring. Och tacksamhet har i flertalet studier visat sig reducera stress.

Då det är vanligt förekommande att vi förlorar siktet på det som faktiskt är välfungerande och det vi har att vara tacksamma över när vi genomgår olika typer av svårigheter, är tacksamhet och uppskattning värdefulla stressreducerare. Genom att visa och dela tacksamhet och uppskattning för varandra och för det som på olika sätt ger glädje och tillfredställelse återhämtar vi oss snabbare och blir mer motståndskraftiga.

Lär er metodik för att visa tacksamhet och uppskattning.

3.6 Vårda ett gemensamt mindset

När teammedlemmarna delar förståelse för vad som behöver göras och hur den egna rollen – såväl som andras roller – passar in i helheten, är ni väl positionerade för att effektivt kunna gensvara på de motgångar ni ställs inför. När ni håller ett gemensamt mindset om att motgångar kan överkommas och när ni är övertygade om att ni kan utföra och slutföra uppgifter tillsammans omvandlas utmaningar till möjligheter och lärtillfällen.

3.7 Emotionell Intelligens och Psykologisk Trygghet

Upptäck fördelarna med att nå psykologisk trygghet i teamet och hur det är sammansvetsat med emotionell intelligens (EQ). En ledares EQ har i studier visat sig vara en av de mest väsentliga byggstenarna för psykologisk trygghet. Lär er mer om hur psykologisk trygghet, tillit och inkludering reducerar stress och oro – och hur det med fördel stärker er resiliens.

Copyright © 2022 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. All rights reserved.

UTBILDNING

Psykologiskt Trygga & Resilienta Team

– Frigör Potentialen och Frodas i en Utmanande Värld

4. Framgångsrika och Resilienta Team

Teamets förmåga att hantera motgångar, återhämta sig och växa i utmanande tider har fått en alltmer central betydelse. Och för dig som vill lära mer om hur du och teamet kan bli mer framgångsrika och stärka upp er resiliens, finner du en av våra utbildningar Framgångsrika & Motståndskraftiga Team – Frigör Potential och Frodas i en Utmanande Värld här.

I utbildningen får du kunskap om hur ni kan frigöra potentialen och frodas i en utmanade värld, hur ni kan öka teamets förmåga att hantera motgångar, återhämta er och växa i utmanande tider.

Läs mer här >

  • Utbildningen levereras på distans över 5 lärarledda tillfällen, total längd 15 lärarledda timmar, alternativt över två helgdagar. Visst extramaterial tillkommer.
  • Som ett unikt inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal. Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen.
  • I utbildningen ingår även din ledarvärderingsprofil enligt Barrett Model.

Se Vårens datum här 

Investering: 17.900 kr exklusive moms

Anmälan

Du anmäler dig enkelt genom att fylla i kontaktformuläret nedan.
Upskilla med oss, frigör potential och skapa de bästa förutsättningarna för att frodas i en utmanande och snabbföränderlig omvärld. Lär mer om hur ett resilient och framgångsrikt team effektivt hanterar motgångar, återhämtar sig och växer i utmanande tider.
Länk till utbildningen och ytterligare information > Framgångsrika & Motståndskraftiga Team
Framgångsrika Team

Lär dig skapa motståndskraftiga och kreativa team.

Autentiskt Ledarskap

För dig som vill leda med trygghet, omtanke och målfokusering.

Kollektiv Intelligens

Ledarskap och teamskap – från problemlösning till samarbete och samskapande.

Frigör Potentialen och Frodas i en Utmanande Värld

KONTAKTA OSS HÄR!Varmt Välkommen!

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!