LEDARSKAPSBLOGGEN

När arbetet tar över… | Hur gör vi för att skapa välmående, balans och framgång?

Det är helt underbart att arbeta, att gå till jobbet. I alla fall mestadels.

Arbetsuppgifterna, rollen, kollegorna, projekten, samarbetspartners och kunder. Allt det här stimulerar, inspirerar och utvecklar. Men det är som med allt som är roligt, som stimulerar och som får oss att kreativt bidra – det kan bli för mycket. För mycket arbete och för lite återhämtning. För mycket arbete och ingen tid till reflektion.

Vårt välmående är beroende av balans, att få sömn, vila, egentid, (nyttig) mat och stimulans. Vi behöver finna en mening och ett syfte med det vi gör. Vårt välmående är beroende av inre balans såväl som av yttre balans. Om den inre balansen rubbas, så är det svårt att bibehålla yttre balans och tvärtom. 

Vanligt förekommande är att kraven som arbetet ställer på oss växer och att vi då får svårt att säga nej, svårt att uttrycka våra behov, svårt att sätta gränser. Särskilt när arbetsbördan växer. Särskilt när det är roligt.

Sedan när arbete och fritid smälter samman. Smälter samman så att mailen blir lästa på ledig tid.  När arbetet blir gjort på ledig tid. När du finner dig sittandes på kvällar och helg(er) för att arbeta bort det som inte hanns med i veckan. När du tar några semesterdagar för att få arbeta i lugn och ro. När du drar dig undan. När du inte orkar träffa vänner. När du börjar känna dig ledsen. När nätterna fylls av stressfyllda tankar. Som studsande pingpongbollar.

Tydliga tecken på att det är (för) mycket nu.

Och en fråga som många ställer sig är om jag har rätt att uttrycka mina behov och sätta gränser? Eller är det kanske så att rollen, arbetsbeskrivningen och arbetsgivaren som avgör? Frågor som gnager. Frågor som efterlämnar en känsla av skuld.

Helt klart är att vi har lagar som reglerar mycket av ovan nämnda, men att vi idag har en arbetsmarknad i förändring där fler och fler blir en del av gigekonomin och där fler och fler är visstidsanställda. Inte nödvändigtvis något ont i det, utan en del av samhällsförändringen. En del av en konstant förändring som livet självt utgörs av.

Dock utgör ett för stort mått av osäkerhet en viss risk för oss människor. Och osäkerhet leder till sämre beslutsförmåga och sämre beslutsförmåga resulterar ofta i att vi glömmer oss själva till förmån för andra. Till fördel för vårt arbete. Arbetet får större och större utrymme och efter en tid har jobbet tagit över.

Sömnen blir lidande, oron växer sig starkare, vi tar oss inte tid till att äta ordentligt, träna, umgås och annat som är väsentligt för att skapa en god inre och yttre balans. Och vi är snart inne i en ond cirkel som så småningom konsumerar det goda och bidragande. Som successivt bidrar till överbelastning. Som så småningom leder till av våra kroppar säger ifrån. Som säger ifrån att jag inte orkar längre. Och som resulterar i att jag inte orkar längre. Att jag är i behov av balans.

Vi talar om en balans mellan arbete och fritid. Men vem är det som ansvarar för den? Är det jag? Är det arbetsgivaren? Eller är det vi tillsammans?

Och kan vi tillsammans hitta en balans som blir gynnsam för båda parter? En win-win för oss båda. Kanske en överenskommelse om att bjuda upp till en dans där vi båda får turas om att föra. Där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en balans som är gynnsam. Som i en riktigt bra relation.

För visst är det så att goda relationer är en förutsättning för goda resultat? En förutsättning för resultat som skapar framgång. Och att vi tillsammans har ett ansvar för både organisation och människa.

Och jag vet, många resonerar utifrån inställningen om att har du tagit dig an ett arbete så skall du kunna utföra detsamma i enlighet med de krav som ställs på dig som arbetstagare. Ja visst, och jag är böjd att hålla med. Men det åligger även en arbetsgivare att skapa de bästa förutsättningarna för att arbetet skall kunna utföras i enlighet med de krav som ställs.

Och idag är det mer och mer vanligt att det saknas mätningar på hur lång tid de olika arbetsmomentet tar. För vi har gått från ett industrisamhälle där produktivitetsmåttet varit a och o (tillsammans med effektivitet och kvalitet förstås) till ett tjänsteintensivt utbud. Men vi ser fortfarande på arbete i termer av produktivitet, när effektivitet i allt högre grad är det mått som vi realistiskt kan förhålla oss till.

I de verksamheter där produktiviteten (är hög, eller) ökar finns det goda mätningar på vad som ligger till grund för en hållbar produktivitetsökning. Där föreligger även en insikt om de förutsättningar som krävs och en förståelse för hur lång tid de olika momenten tar. I dagens kunskapssamhälle med rådande tjänsteintensivitet är produktivitet svårmätbart. Det blir till en uppskattning där det sällan ingår en realistisk samsyn kring de olika momentens tidsomfattning.

Och inte alltför ofta utgör detsamma en grogrund för missförstånd och osunda förväntningar. Det är också därför deadlines numer hör till vanligheten. Att effektivitet och måluppfyllelse är det vi i högre grad kan förhålla oss till.

Och lösningen?

En del av lösningen är kontinuerlig uppföljning och en öppen dialog om arbetets omfattning, om välmående och balans. Om varför det är viktigt. En dialog om vad det är som skapar välmående och balans. För både verksamhet och människa. Och en dialog om hur vi ska nå dit.

Det kräver en ödmjuk inställning i relation till våra olikheter och det ställer utökade krav på de som leder verksamheten. Men det ställer även nya krav på oss alla, att ta väl hand om oss, att säga ifrån när det är för mycket. Att vi inte lider i ensamhet. I tystnad. Med ett leende på läpparna. Men framförallt att vi ser efter varandra. Att vi är omsorgsfulla om varandra.

För visst är det ofta så att de som går en utmattning till mötes, alltför ofta inte själva ser att det kommit att bli för mycket. Och det är här vi behöver finnas till för varandra.

Det handlar också om att medvetandegöra de egna behoven och om att skapa ett utrymme för tankar och ett övervägande, så att en realistisk uppskattning om arbetets innehåll, tidsomfattning och genomförbarhet är möjlig. Om att jag kan och hinner inom rimlighetens gränser.

Vanligt förekommande är att vi svarar ”Ja” innan vi hunnit tänka och känna efter. Att svaret är automatiserat och att responsen sker utan medveten process. Det vackra i kråksången är att vi kan ändra på det här. Att vi kan sätta oss själva i förarsätet och bli bättre på det som skapar balans.

Men det kräver också att vi för en öppen dialog och har ett öppet organisationsklimat där den här typen av frågeställningar tas på allvar och där förståelsen för betydelsen av en inre och yttre balans är hög. Det kräver en plats där medvetenheten är hög. Där ledarskapet modigt tar ansvar för det som är svåra frågor. Och där ledarskapet insiktsfullt grundar sig i en förståelse för att det är just detta som skapar hållbarhet och framgång.

Organisationskulturen som värdebärare för hållbarhet och framgång

En än viktigare aspekt i sammanhanget – och i arbetet för en mer välbalanserad verksamhet med välbalanserade medarbetare – är organisationskulturen.

För hur ser det ut i den egna organisationen? Är organisationskulturen en värdebärare och är den värdegenererande? Vad är det som motiverar och driver organisationen framåt? Vad är det som skapar värde? Vilka värderingar bär medarbetare och ledare på? Och hur bidrar detsamma till hållbarhet och framgång?

Är organisationens syfte och värderingar synkade? Är de i harmoni? Har vi energiläckage som dränerar eller hämmar ork, lust, passion, kreativitet och framgång? Frågor som är nödvändiga att ställa sig i arbetet med att skapa en framgångsrik verksamhet. För ett arbete i välmående och balans. För alla parter.

Ett arbete som genererar värde till medarbetare, kunder, samarbetspartners och samhälle. En värdegenerator för samtliga intressenter. Genom att frigöra människors potential. Genom värderingar och en balanserad handlingsplan för både arbetets innehåll process.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Ser du det här som värdefullt för er verksamhet? Tveka inte att höra av dig! Tillsammans kan vi skapa hållbarhet och framgång genom ett värderingsdrivet ledarskap. Tillsammans för medarbetare i välmående och balans. För en välmående, balanserad och framgångsrik verksamhet.

…………………………………………………

Jag utbildar och coachar ledare och team i utveckling och förändring mot uppfyllande av strategi, mål och vision genom ett värderingsdrivet, medvetet och inkluderande ledarskap avsett för framgång. Välkommen att kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just din, eller er utvecklingsresa!

Vidare läsning: Framtidens företag bryr sig om kultur! – del 1.2 i artikelserien ”VEM BRYR SIG OM ORGANISATIONSKULTUR?”. Intresserad av uppdateringar, eller av att komma i kontakt? Följ eller kontakta mig här.

Läs mer om Therése här >

Ledarkvaliteter

Balans - en win-win för både arbetsgivare och arbetstagare

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se